[REVIEWS] Battleship

Mới đi coi về, cũng muốn xem mọi người comments sau. Có vài ý mình comments sau:- 1 số quan điểm về "tính người" phe Alien:+ Không tiêu diệt theo kiểu thảm sát. Mà chỉ đánh các mục tiêu được xác định cụ thể.+ Không tiêu diệt các mục tiêu không có khả năng chống... Continue Reading →

Up ↑