Phật giáo – Trò chơi chính trị của Việt Nam ?

Trước hết phải khẳng định quan điệm các trò tôn giáo chỉ là trọ ngụy biện cho sự yếu đuối về tâm lý, sự mụ mị trong nhận thức khoa học ! Nhưng thôi đã gọi là mụ mị, mù quáng thì chẳng thể thay đổi được. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: