Phật giáo – Trò chơi chính trị của Việt Nam ?

Trước hết phải khẳng định quan điệm các trò tôn giáo chỉ là trọ ngụy biện cho sự yếu đuối về tâm lý, sự mụ mị trong nhận thức khoa học ! Nhưng thôi đã gọi là mụ mị, mù quáng thì chẳng thể thay đổi được.

Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là ở cái country này nó là … công cụ của trò chơi chính trị !!! LOL !!! Vì sao hầu hết các tôn giáo không không có mặt trong đám boss chỉ có Phật giáo ! Chắc phải có reason gì đó nhỉ ????

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: