Phát triển sản phẩm (web) dành cho ai ?

100% sure mình sẽ khác quan điểm mọi người. Don’t care ! Mình là mình, thế thôi.

Cơ bản với mình định nghĩa các layers trong chuyện này bao gồm: End userServices Provider – Developer

  • Developer sẽ phát triển các core sản phẩm. Nó phục vụ nền tảng xử lý.
  • Services Provider: Họ là các cty cung cấp dịch vụ làm website. Họ sẽ tiếp nhận core từ Developer và extends nó phủ lên lớp user
  • Finally là tới End users: Họ chỉ là những người không kiến thức và họ chỉ dùng trên lớp user được cover bởi Service Provider.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: