Sự mâu thuẫn đến hài của business man

Một đằng các anh ấy bảo cần educate users để chọn cái đúng, cái sai. Xây dựng xu hướng cho users. Nhưng một đằng các anh ấy lại quỳ mọp dưới chân users và dạ dạ, thưa thưa hầu hạ cái sai, cái cũ của users.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: