Tranh luận mãi rồi cũng chán !

Mình ngày xưa thì sẽ war và tranh luận đến cùng để đảm bảo đúng luôn là đúng và sai luôn là sai.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: