Git Vs Mercurial

*cười* …

  • nếu mình hỏi Git và Mercurial hơn thua nhau ra sao thì dường như không có câu trả lời
  • nếu mình nói tính năng merge và resolve conflict của Git quá tệ thì nói … cứ từ từ nó sẽ improve

Uh thì vậy … Cuộc sống vẫn cứ luôn không right way thì ta cũng sẽ không cần right way. Biz là sự ma quỷ thì ta cũng cứ kệ nó.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: