Business những kẻ khốn nạn nhất mang tiếng con người

Đến nay gần hoặc đã 10 năm tôi làm việc với computer và cái thế giới này. Nhưng nghiêm túc, tôi không thể hiểu được những thứ gọi là “con người” business man.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: