Bài học cuộc sống !

Không và không bao giờ tin tưởng và tạo mối quan hệ bạn bè với: Bất kì ai trong công ty Bất kì 1 thằng / con làm business !!! Tất cả chỉ dừng ở mức độ công việc và công việc ! Trong công việc đừng bao giờ mở miệng hay học cách câm... Continue Reading →

Up ↑