Con người và sự dối trá

Các người tạo ra những thứ gọi là logic / là nguyên tắc và cũng chính các người sống phá vỡ tất cả những điều này. Các người dạy nhau sự đạo đức nhưng cuộc sống các người lại là vô đạo đức với ngàn lý do ngụy biện. Con người ah ! Nếu bạn... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: