Vô hồn

Riết rồi con người ... chính con người đã dạy mình rằng sống là phải vô hồ, vô cảm. Thứ cảm xúc con người chỉ gây ra chuyện tệ hại mà chẳng mang lại được gì ích lợi. Yup ! Cứ sống và đừng để bất cứ cảm xúc nào chen vào, cứ im lặng... Continue Reading →

Up ↑