Vô hồn

Riết rồi con người … chính con người đã dạy mình rằng sống là phải vô hồ, vô cảm. Thứ cảm xúc con người chỉ gây ra chuyện tệ hại mà chẳng mang lại được gì ích lợi. Yup ! Cứ sống và đừng để bất cứ cảm xúc nào chen vào, cứ im lặng và câm cái mõm với đúng sai của đời ! Đến khi bạn đủ sức mạnh thì đơn giản … hãy giết chết tất cả những kẻ khác !!!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: