Cũng có lúc mình không sao hiểu được thế nào là đúng, thế nào là sai.
Rồi công việc thì mình mất hoàn toàn suy nghĩ bản thân. Mất đi hẳn cảm giác tư duy code …

Time for ENDING ??? !!!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: