Quỵ ngã

Chưa và chưa bao giờ mình cảm thấy mình quỵ ngã đến mức ngày.

Cực kì stressful và không biết được bản chất của cuộc sống, con người …

Ai đó cho mình lý do để tồn tại đi. Lý do để có thể tin vào bất kì ai.

Author: SoulEvilX

The world no sense of mercy

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.