Con đỉ hay developer ?

Có một cái cảm giác làm một con đỉ còn sống thư thái hơn 1 thằng developer nhỉ.

  • Cứ việc banh càng ra cho người ta làm sao thì làm. Họ muốn gì thì nói mình làm vậy.

[Still under working]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: