How to use Codeception & Webdriver

Bỏ codeception lâu quá gần như quên sạch. Nên thôi giờ có dịp work on it again nên write down lại để nhớ. https://codeception.com/quickstart https://docs.seleniumhq.org/download/ https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/downloads Composer để install codeception composer require codeception/codeception --dev From now on Codeception (with installed PHPUnit) can be run as php vendor/bin/codecept Init php vendor/bin/codecept bootstrap Edit acceptant file #... Continue Reading →

Paora Imai

[Security][Trust no one]

Well ... nói rõ trước rằng: Bài viết này không quá nặng vào các kĩ thuật thật sự của ngành security, chỉ thuần túy là các logic cơ bản mà bất kì ai cũng có thể nghĩ & làm được. Tạm khoanh vùng trong việc secure account Facebook. Hack ??? Mọi người cứ nghĩ nó... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: