Update system after installed sudo apt update && sudo apt -y upgrade Install required packages sudo apt -y install python-software-properties sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php && sudo apt update sudo apt -y install apache2 apachetop mysql-server mysql-client mysql-workbench mysql-sandbox mysql-utilities mysql-testsuite sudo apt -y install php5.6 php7.0 php7.1 php7.2 php7.3 php-imagick imagemagick php-gd curl php-pecl-http php-uploadprogress php-cli... Continue Reading →

Pages: 1 2

Thoáng inspect 1 vài thứ và nghĩ về 1 cái game lạ. Bạn: Người chơi game đưa ra miếng mồi nhử kiểu như miếng bơ và nhử con mồi. Con mồi thấy miếng bơ ngon và chui ra ăn. Bạn thấy con mồi ăn mồi và cười: haha ngu vãi :v bị nhử mà éo... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑