Update system after installed sudo apt update && sudo apt -y upgrade Install required packages sudo apt -y install python-software-properties sudo apt -y install software-properties-common MySQL sudo apt -y install mysql-server mysql-client mysql-workbench mysql-sandbox mysql-utilities mysql-testsuite sudo mysql_secure_installation sudo mysql ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password'; FLUSH PRIVILEGES; sudo apt -y install apache2... Continue Reading →

Pages: 1 2 3

Thoáng inspect 1 vài thứ và nghĩ về 1 cái game lạ. Bạn: Người chơi game đưa ra miếng mồi nhử kiểu như miếng bơ và nhử con mồi. Con mồi thấy miếng bơ ngon và chui ra ăn. Bạn thấy con mồi ăn mồi và cười: haha ngu vãi :v bị nhử mà éo... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: