Country: Japan City: Chiba prefecture Astrological Sign: Aries Birthdate: 03 April, 1993 Age: 25 Debut age: 19 Career debut year: 2012 Career status: Active Tits size: Small Tits Hair color: Black Eye color: Brown Height: 147 cm (4 ft 10 in) Weight: 50 kg (110 lbs) Measurements: 84C-58-84 Tattoos: No Piercings: No

Fix permissions to allow Plex to access /media/$USER

Check which group you and plex belong to: groups groups plex Now, add plex user to your user group, and allow this group to access /media/$USER: MYGROUP="$USER" sudo usermod -a -G $MYGROUP plex sudo chown $USER:$MYGROUP /media/$USER sudo chmod 750 /media/$USER sudo setfacl -m g:$MYGROUP:rwx /media/$USER sudo service plexmediaserver restart

iOS vs Android [Part 1]

Lâu rồi không xài thiết bị Apple giờ có dịp xài lại iPhone - iPhone 8 plus ( iOS 12.1 ) nên cũng tận dụng để làm comparision với Android, cũng như để tránh mang tiếng là: Anti Apple. Có 3 cách để nhìn và đánh giá iOS Tối ưu hóa tuyệt đối cho tính... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: