XGalleryCli 3.0

Still under development ... But allready to use Completely remove Joomla! librariesRefactor withSymfony 4.2Console: No custom shell_execCache: Replaced for StashProcess: Replaced for shell_execDoctrine for databaseGuzzleHttp: Replaced for 3rd manual OAuth & downloadingReady to use with Commandsflickr:authorize : Get access token & secretflickr:contact : Get all contactsflickr:photos : Get all photos of a contact. Custom NSID... Continue Reading →

https://www.codza.com/blog/mysql-server-not-configured-error

Cua lại vợ bầu

Nếu Lan Ngọc ... con đàn bà ... Khi không biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Không inspect kĩ mọi thứ đã cứ lồng lộn lên và hành động theo cái cảm tính .... Thì mọi thứ đã khác. Vốn dĩ đàn bà là thế huh ???

Required parameters return [
 'oauth_consumer_key' => $this->getCredential('oauth_consumer_key'),
 'oauth_nonce' => $this->getNonce(),
 'oauth_signature_method' => self::SIGNATURE_METHOD,
 'oauth_timestamp' => time(),
 'oauth_version' => self::VERSION,
 ]; If you have oauth_callback it would be included $parameters = array_merge(['oauth_callback' => $callback], $this->getOauthParameters()); Then now you are ready ParametersString is combined by encode key & value with "=" at middle. Base string is combined... Continue Reading →

Lolz Mấy cái trò tiểu xảo nhưng bạn cứ nghĩ mình thông minh :v

Up ↑

%d bloggers like this: