Ninh Dương Lan Ngọc

DeliveryDetail data

Bài viết tiếp theo phân tích nhanh 1 chút JSON data deliverydetail của now https://jsonblob.com/ec9b97be-58dc-11e9-ae1a-f101be225a83 Okay xem thử data nó có gì total_order : Tổng số đơn hàng đã có ở nhà hàng này. Ta có thể store field này để cho mục đích đánh giá nhà hàng khi cần query.rating : Đánh giá nhà... Continue Reading →

Alrite ... Câu chuyện đơn giản là: Mỗi ngày phải mở App và vuốt vuốt tìm kiếm kết quả theo mong đợi. Đại loại là tìm cafe, trà sữa, hay ăn trưa mà có mã giảm giá tốt nhất và quán cũng tốt ... Now hoàn toàn không support cho việc này ! Vậy làm... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: