Làm việc khi

  • Bạn cần support thì hú tôi. Nhưng khi tôi yêu cầu làm việc thì quay sang lý do lý trấu và gây war.
  • Khi tôi thay bạn check các vấn đề và raise up thì … bạn nói tôi vớ vẩn

Hờ … Thôi thì dẹp đi nha ! Việc bạn bạn lo, việc tôi tôi lo. Không rãnh đi lo chuyện thiên hạ !

Ah mà này khi làm việc với tôi

  • Issues nó hiện hình chà bá ở đó thì đừng nói là … thôi kệ.
    • 1 là đưa vào backlog và có schedule làm
    • 2 là làm luôn ngay !
  • Đừng bao giờ nói: Out of working hours !!! Tuyệt đối never ! Tôi sẽ chấp nhận nếu bạn nói: Em đang busy chút, lát em xem hoặc em đang ngoài đường chút về em xem !!!

Mà thôi … Trò hề cuộc sống thôi ! Tùy quan điểm !

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: