Trex – No internet game on Chrome

Well. 1 chút vọc cái game xàm xàm này xem có gì vui

Trước tiên là inspect em nó. Cơ bản thì đoán là cũng based trên JS thôi, và khi inspect thì đúng vậy.

Đoạn js khá dài nên thôi để cuối bài. Còn khúc này thì nói nhanh sơ 1 chút phân tích.

 • Tạo 1 object Trex runner và gán vào window
 • Trong object Trex runner có 1 object quan trọng khác là T-rex. Em nó là con khủng long nhảy lon ton.
 • Bên trong Trex có 1 số thứ đáng quan tâm nằm ở các biến var và const. Mình chỉ ghi ra 1 số thứ “vui vui”
  • Runner.config.GRAVITY && Runner.instance_.tRex.config.GRAVITY : Nghiêm túc mà nói mình k hiểu sao Runner config lại khai báo const này. Trong khi nó chỉ dùng ở tRex. Btw như cái tên. Nó là const để set trọng lực của em Trex. Càng nhỏ thì nhảy càng cao. Set = 0 nó nhảy tới … đâu lun :v Và k bao giờ rơi lun :v … Xem như Win cmnr :v.
   • this.jumpVelocity += this.config.GRAVITY * framesElapsed;
   • Cần gọi init lại sau khi update value
  • setSpeed để set tốc độ em nó
  • gameOver để … gameOver :v … Tất nhiên khi override function này thì … bất cmn tử roài :3

Và cũng còn nhiều function thú vị khác. Ai thích thì vọc thoai

// Copyright (c) 2014 The Chromium Authors. All rights reserved.
// Use of this source code is governed by a BSD-style license that can be
// found in the LICENSE file.
(function () {
  'use strict';

  /**
   * T-Rex runner.
   * @param {string} outerContainerId Outer containing element id.
   * @param {Object} opt_config
   * @constructor
   * @export
   */
  function Runner(outerContainerId, opt_config) {
    // Singleton
    if (Runner.instance_) {
      return Runner.instance_;
    }
    Runner.instance_ = this;

    this.outerContainerEl = document.querySelector(outerContainerId);
    this.containerEl = null;
    this.snackbarEl = null;
    // A div to intercept touch events. Only set while (playing && useTouch).
    this.touchController = null;

    this.config = opt_config || Runner.config;
    // Logical dimensions of the container.
    this.dimensions = Runner.defaultDimensions;

    this.canvas = null;
    this.canvasCtx = null;

    this.tRex = null;

    this.distanceMeter = null;
    this.distanceRan = 0;

    this.highestScore = 0;
    this.syncHighestScore = false;

    this.time = 0;
    this.runningTime = 0;
    this.msPerFrame = 1000 / FPS;
    this.currentSpeed = this.config.SPEED;

    this.obstacles = [];

    this.activated = false; // Whether the easter egg has been activated.
    this.playing = false; // Whether the game is currently in play state.
    this.crashed = false;
    this.paused = false;
    this.inverted = false;
    this.invertTimer = 0;
    this.resizeTimerId_ = null;

    this.playCount = 0;

    // Sound FX.
    this.audioBuffer = null;
    this.soundFx = {};

    // Global web audio context for playing sounds.
    this.audioContext = null;

    // Images.
    this.images = {};
    this.imagesLoaded = 0;

    if (this.isDisabled()) {
      this.setupDisabledRunner();
    } else {
      this.loadImages();

      window['initializeEasterEggHighScore'] =
        this.initializeHighScore.bind(this);
    }
  }

  window['Runner'] = Runner;

  /**
   * Default game width.
   * @const
   */
  var DEFAULT_WIDTH = 600;

  /**
   * Frames per second.
   * @const
   */
  var FPS = 60;

  /** @const */
  var IS_HIDPI = window.devicePixelRatio > 1;

  /** @const */
  var IS_IOS = /iPad|iPhone|iPod/.test(window.navigator.platform);

  /** @const */
  var IS_MOBILE = /Android/.test(window.navigator.userAgent) || IS_IOS;

  /** @const */
  var ARCADE_MODE_URL = 'chrome://dino/';

  /**
   * Default game configuration.
   * @enum {number}
   */
  Runner.config = {
    ACCELERATION: 0.001,
    BG_CLOUD_SPEED: 0.2,
    BOTTOM_PAD: 10,
    // Scroll Y threshold at which the game can be activated.
    CANVAS_IN_VIEW_OFFSET: -10,
    CLEAR_TIME: 3000,
    CLOUD_FREQUENCY: 0.5,
    GAMEOVER_CLEAR_TIME: 750,
    GAP_COEFFICIENT: 0.6,
    GRAVITY: 0.6,
    INITIAL_JUMP_VELOCITY: 12,
    INVERT_FADE_DURATION: 12000,
    INVERT_DISTANCE: 700,
    MAX_BLINK_COUNT: 3,
    MAX_CLOUDS: 6,
    MAX_OBSTACLE_LENGTH: 3,
    MAX_OBSTACLE_DUPLICATION: 2,
    MAX_SPEED: 13,
    MIN_JUMP_HEIGHT: 35,
    MOBILE_SPEED_COEFFICIENT: 1.2,
    RESOURCE_TEMPLATE_ID: 'audio-resources',
    SPEED: 6,
    SPEED_DROP_COEFFICIENT: 3,
    ARCADE_MODE_INITIAL_TOP_POSITION: 35,
    ARCADE_MODE_TOP_POSITION_PERCENT: 0.1
  };


  /**
   * Default dimensions.
   * @enum {string}
   */
  Runner.defaultDimensions = {
    WIDTH: DEFAULT_WIDTH,
    HEIGHT: 150
  };


  /**
   * CSS class names.
   * @enum {string}
   */
  Runner.classes = {
    ARCADE_MODE: 'arcade-mode',
    CANVAS: 'runner-canvas',
    CONTAINER: 'runner-container',
    CRASHED: 'crashed',
    ICON: 'icon-offline',
    INVERTED: 'inverted',
    SNACKBAR: 'snackbar',
    SNACKBAR_SHOW: 'snackbar-show',
    TOUCH_CONTROLLER: 'controller'
  };


  /**
   * Sprite definition layout of the spritesheet.
   * @enum {Object}
   */
  Runner.spriteDefinition = {
    LDPI: {
      CACTUS_LARGE: {x: 332, y: 2},
      CACTUS_SMALL: {x: 228, y: 2},
      CLOUD: {x: 86, y: 2},
      HORIZON: {x: 2, y: 54},
      MOON: {x: 484, y: 2},
      PTERODACTYL: {x: 134, y: 2},
      RESTART: {x: 2, y: 2},
      TEXT_SPRITE: {x: 655, y: 2},
      TREX: {x: 848, y: 2},
      STAR: {x: 645, y: 2}
    },
    HDPI: {
      CACTUS_LARGE: {x: 652, y: 2},
      CACTUS_SMALL: {x: 446, y: 2},
      CLOUD: {x: 166, y: 2},
      HORIZON: {x: 2, y: 104},
      MOON: {x: 954, y: 2},
      PTERODACTYL: {x: 260, y: 2},
      RESTART: {x: 2, y: 2},
      TEXT_SPRITE: {x: 1294, y: 2},
      TREX: {x: 1678, y: 2},
      STAR: {x: 1276, y: 2}
    }
  };


  /**
   * Sound FX. Reference to the ID of the audio tag on interstitial page.
   * @enum {string}
   */
  Runner.sounds = {
    BUTTON_PRESS: 'offline-sound-press',
    HIT: 'offline-sound-hit',
    SCORE: 'offline-sound-reached'
  };


  /**
   * Key code mapping.
   * @enum {Object}
   */
  Runner.keycodes = {
    JUMP: {'38': 1, '32': 1}, // Up, spacebar
    DUCK: {'40': 1}, // Down
    RESTART: {'13': 1} // Enter
  };


  /**
   * Runner event names.
   * @enum {string}
   */
  Runner.events = {
    ANIM_END: 'webkitAnimationEnd',
    CLICK: 'click',
    KEYDOWN: 'keydown',
    KEYUP: 'keyup',
    POINTERDOWN: 'pointerdown',
    POINTERUP: 'pointerup',
    RESIZE: 'resize',
    TOUCHEND: 'touchend',
    TOUCHSTART: 'touchstart',
    VISIBILITY: 'visibilitychange',
    BLUR: 'blur',
    FOCUS: 'focus',
    LOAD: 'load'
  };

  Runner.prototype = {
    /**
     * Whether the easter egg has been disabled. CrOS enterprise enrolled devices.
     * @return {boolean}
     */
    isDisabled: function () {
      return loadTimeData && loadTimeData.valueExists('disabledEasterEgg');
    },

    /**
     * For disabled instances, set up a snackbar with the disabled message.
     */
    setupDisabledRunner: function () {
      this.containerEl = document.createElement('div');
      this.containerEl.className = Runner.classes.SNACKBAR;
      this.containerEl.textContent = loadTimeData.getValue('disabledEasterEgg');
      this.outerContainerEl.appendChild(this.containerEl);

      // Show notification when the activation key is pressed.
      document.addEventListener(Runner.events.KEYDOWN, function (e) {
        if (Runner.keycodes.JUMP[e.keyCode]) {
          this.containerEl.classList.add(Runner.classes.SNACKBAR_SHOW);
          document.querySelector('.icon').classList.add('icon-disabled');
        }
      }.bind(this));
    },

    /**
     * Setting individual settings for debugging.
     * @param {string} setting
     * @param {*} value
     */
    updateConfigSetting: function (setting, value) {
      if (setting in this.config && value != undefined) {
        this.config[setting] = value;

        switch (setting) {
          case 'GRAVITY':
          case 'MIN_JUMP_HEIGHT':
          case 'SPEED_DROP_COEFFICIENT':
            this.tRex.config[setting] = value;
            break;
          case 'INITIAL_JUMP_VELOCITY':
            this.tRex.setJumpVelocity(value);
            break;
          case 'SPEED':
            this.setSpeed(value);
            break;
        }
      }
    },

    /**
     * Cache the appropriate image sprite from the page and get the sprite sheet
     * definition.
     */
    loadImages: function () {
      if (IS_HIDPI) {
        Runner.imageSprite = document.getElementById('offline-resources-2x');
        this.spriteDef = Runner.spriteDefinition.HDPI;
      } else {
        Runner.imageSprite = document.getElementById('offline-resources-1x');
        this.spriteDef = Runner.spriteDefinition.LDPI;
      }

      if (Runner.imageSprite.complete) {
        this.init();
      } else {
        // If the images are not yet loaded, add a listener.
        Runner.imageSprite.addEventListener(Runner.events.LOAD,
          this.init.bind(this));
      }
    },

    /**
     * Load and decode base 64 encoded sounds.
     */
    loadSounds: function () {
      if (!IS_IOS) {
        this.audioContext = new AudioContext();

        var resourceTemplate =
          document.getElementById(this.config.RESOURCE_TEMPLATE_ID).content;

        for (var sound in Runner.sounds) {
          var soundSrc =
            resourceTemplate.getElementById(Runner.sounds[sound]).src;
          soundSrc = soundSrc.substr(soundSrc.indexOf(',') + 1);
          var buffer = decodeBase64ToArrayBuffer(soundSrc);

          // Async, so no guarantee of order in array.
          this.audioContext.decodeAudioData(buffer, function (index, audioData) {
            this.soundFx[index] = audioData;
          }.bind(this, sound));
        }
      }
    },

    /**
     * Sets the game speed. Adjust the speed accordingly if on a smaller screen.
     * @param {number} opt_speed
     */
    setSpeed: function (opt_speed) {
      var speed = opt_speed || this.currentSpeed;

      // Reduce the speed on smaller mobile screens.
      if (this.dimensions.WIDTH < DEFAULT_WIDTH) {
        var mobileSpeed = speed * this.dimensions.WIDTH / DEFAULT_WIDTH *
          this.config.MOBILE_SPEED_COEFFICIENT;
        this.currentSpeed = mobileSpeed > speed ? speed : mobileSpeed;
      } else if (opt_speed) {
        this.currentSpeed = opt_speed;
      }
    },

    /**
     * Game initialiser.
     */
    init: function () {
      // Hide the static icon.
      document.querySelector('.' + Runner.classes.ICON).style.visibility =
        'hidden';

      this.adjustDimensions();
      this.setSpeed();

      this.containerEl = document.createElement('div');
      this.containerEl.className = Runner.classes.CONTAINER;

      // Player canvas container.
      this.canvas = createCanvas(this.containerEl, this.dimensions.WIDTH,
        this.dimensions.HEIGHT, Runner.classes.PLAYER);

      this.canvasCtx = this.canvas.getContext('2d');
      this.canvasCtx.fillStyle = '#f7f7f7';
      this.canvasCtx.fill();
      Runner.updateCanvasScaling(this.canvas);

      // Horizon contains clouds, obstacles and the ground.
      this.horizon = new Horizon(this.canvas, this.spriteDef, this.dimensions,
        this.config.GAP_COEFFICIENT);

      // Distance meter
      this.distanceMeter = new DistanceMeter(this.canvas,
        this.spriteDef.TEXT_SPRITE, this.dimensions.WIDTH);

      // Draw t-rex
      this.tRex = new Trex(this.canvas, this.spriteDef.TREX);

      this.outerContainerEl.appendChild(this.containerEl);

//

      this.startListening();
      this.update();

      window.addEventListener(Runner.events.RESIZE,
        this.debounceResize.bind(this));
    },

    /**
     * Create the touch controller. A div that covers whole screen.
     */
    createTouchController: function () {
      this.touchController = document.createElement('div');
      this.touchController.className = Runner.classes.TOUCH_CONTROLLER;
      this.touchController.addEventListener(Runner.events.TOUCHSTART, this);
      this.touchController.addEventListener(Runner.events.TOUCHEND, this);
      this.outerContainerEl.appendChild(this.touchController);
    },

    /**
     * Debounce the resize event.
     */
    debounceResize: function () {
      if (!this.resizeTimerId_) {
        this.resizeTimerId_ =
          setInterval(this.adjustDimensions.bind(this), 250);
      }
    },

    /**
     * Adjust game space dimensions on resize.
     */
    adjustDimensions: function () {
      clearInterval(this.resizeTimerId_);
      this.resizeTimerId_ = null;

      var boxStyles = window.getComputedStyle(this.outerContainerEl);
      var padding = Number(boxStyles.paddingLeft.substr(0,
        boxStyles.paddingLeft.length - 2));

      this.dimensions.WIDTH = this.outerContainerEl.offsetWidth - padding * 2;
      if (this.isArcadeMode()) {
        this.dimensions.WIDTH = Math.min(DEFAULT_WIDTH, this.dimensions.WIDTH);
        if (this.activated) {
          this.setArcadeModeContainerScale();
        }
      }

      // Redraw the elements back onto the canvas.
      if (this.canvas) {
        this.canvas.width = this.dimensions.WIDTH;
        this.canvas.height = this.dimensions.HEIGHT;

        Runner.updateCanvasScaling(this.canvas);

        this.distanceMeter.calcXPos(this.dimensions.WIDTH);
        this.clearCanvas();
        this.horizon.update(0, 0, true);
        this.tRex.update(0);

        // Outer container and distance meter.
        if (this.playing || this.crashed || this.paused) {
          this.containerEl.style.width = this.dimensions.WIDTH + 'px';
          this.containerEl.style.height = this.dimensions.HEIGHT + 'px';
          this.distanceMeter.update(0, Math.ceil(this.distanceRan));
          this.stop();
        } else {
          this.tRex.draw(0, 0);
        }

        // Game over panel.
        if (this.crashed && this.gameOverPanel) {
          this.gameOverPanel.updateDimensions(this.dimensions.WIDTH);
          this.gameOverPanel.draw();
        }
      }
    },

    /**
     * Play the game intro.
     * Canvas container width expands out to the full width.
     */
    playIntro: function () {
      if (!this.activated && !this.crashed) {
        this.playingIntro = true;
        this.tRex.playingIntro = true;

//
        // CSS animation definition.
        var keyframes = '@-webkit-keyframes intro { ' +
          'from { width:' + Trex.config.WIDTH + 'px }' +
          'to { width: ' + this.dimensions.WIDTH + 'px }' +
          '}';
        document.styleSheets[0].insertRule(keyframes, 0);

        this.containerEl.addEventListener(Runner.events.ANIM_END,
          this.startGame.bind(this));

        this.containerEl.style.webkitAnimation = 'intro .4s ease-out 1 both';
        this.containerEl.style.width = this.dimensions.WIDTH + 'px';

        this.setPlayStatus(true);
        this.activated = true;
      } else if (this.crashed) {
        this.restart();
      }
    },


    /**
     * Update the game status to started.
     */
    startGame: function () {
      if (this.isArcadeMode()) {
        this.setArcadeMode();
      }
      this.runningTime = 0;
      this.playingIntro = false;
      this.tRex.playingIntro = false;
      this.containerEl.style.webkitAnimation = '';
      this.playCount++;

      // Handle tabbing off the page. Pause the current game.
      document.addEventListener(Runner.events.VISIBILITY,
        this.onVisibilityChange.bind(this));

      window.addEventListener(Runner.events.BLUR,
        this.onVisibilityChange.bind(this));

      window.addEventListener(Runner.events.FOCUS,
        this.onVisibilityChange.bind(this));
    },

    clearCanvas: function () {
      this.canvasCtx.clearRect(0, 0, this.dimensions.WIDTH,
        this.dimensions.HEIGHT);
    },

    /**
     * Checks whether the canvas area is in the viewport of the browser
     * through the current scroll position.
     * @return boolean.
     */
    isCanvasInView: function () {
      return this.containerEl.getBoundingClientRect().top >
        Runner.config.CANVAS_IN_VIEW_OFFSET;
    },

    /**
     * Update the game frame and schedules the next one.
     */
    update: function () {
      this.updatePending = false;

      var now = getTimeStamp();
      var deltaTime = now - (this.time || now);

      this.time = now;

      if (this.playing) {
        this.clearCanvas();

        if (this.tRex.jumping) {
          this.tRex.updateJump(deltaTime);
        }

        this.runningTime += deltaTime;
        var hasObstacles = this.runningTime > this.config.CLEAR_TIME;

        // First jump triggers the intro.
        if (this.tRex.jumpCount == 1 && !this.playingIntro) {
          this.playIntro();
        }

        // The horizon doesn't move until the intro is over.
        if (this.playingIntro) {
          this.horizon.update(0, this.currentSpeed, hasObstacles);
        } else {
          deltaTime = !this.activated ? 0 : deltaTime;
          this.horizon.update(deltaTime, this.currentSpeed, hasObstacles,
            this.inverted);
        }

        // Check for collisions.
        var collision = hasObstacles &&
          checkForCollision(this.horizon.obstacles[0], this.tRex);

        if (!collision) {
          this.distanceRan += this.currentSpeed * deltaTime / this.msPerFrame;

          if (this.currentSpeed < this.config.MAX_SPEED) {
            this.currentSpeed += this.config.ACCELERATION;
          }
        } else {
          this.gameOver();
        }

        var playAchievementSound = this.distanceMeter.update(deltaTime,
          Math.ceil(this.distanceRan));

        if (playAchievementSound) {
          this.playSound(this.soundFx.SCORE);
        }

        // Night mode.
        if (this.invertTimer > this.config.INVERT_FADE_DURATION) {
          this.invertTimer = 0;
          this.invertTrigger = false;
          this.invert();
        } else if (this.invertTimer) {
          this.invertTimer += deltaTime;
        } else {
          var actualDistance =
            this.distanceMeter.getActualDistance(Math.ceil(this.distanceRan));

          if (actualDistance > 0) {
            this.invertTrigger = !(actualDistance %
              this.config.INVERT_DISTANCE);

            if (this.invertTrigger && this.invertTimer === 0) {
              this.invertTimer += deltaTime;
              this.invert();
            }
          }
        }
      }

      if (this.playing || (!this.activated &&
        this.tRex.blinkCount < Runner.config.MAX_BLINK_COUNT)) {
        this.tRex.update(deltaTime);
        this.scheduleNextUpdate();
      }
    },

    /**
     * Event handler.
     */
    handleEvent: function (e) {
      return (function (evtType, events) {
        switch (evtType) {
          case events.KEYDOWN:
          case events.TOUCHSTART:
          case events.POINTERDOWN:
            this.onKeyDown(e);
            break;
          case events.KEYUP:
          case events.TOUCHEND:
          case events.POINTERUP:
            this.onKeyUp(e);
            break;
        }
      }.bind(this))(e.type, Runner.events);
    },

    /**
     * Bind relevant key / mouse / touch listeners.
     */
    startListening: function () {
      // Keys.
      document.addEventListener(Runner.events.KEYDOWN, this);
      document.addEventListener(Runner.events.KEYUP, this);

      // Touch / pointer.
      this.containerEl.addEventListener(Runner.events.TOUCHSTART, this);
      document.addEventListener(Runner.events.POINTERDOWN, this);
      document.addEventListener(Runner.events.POINTERUP, this);
    },

    /**
     * Remove all listeners.
     */
    stopListening: function () {
      document.removeEventListener(Runner.events.KEYDOWN, this);
      document.removeEventListener(Runner.events.KEYUP, this);

      if (this.touchController) {
        this.touchController.removeEventListener(Runner.events.TOUCHSTART, this);
        this.touchController.removeEventListener(Runner.events.TOUCHEND, this);
      }

      this.containerEl.removeEventListener(Runner.events.TOUCHSTART, this);
      document.removeEventListener(Runner.events.POINTERDOWN, this);
      document.removeEventListener(Runner.events.POINTERUP, this);
    },

    /**
     * Process keydown.
     * @param {Event} e
     */
    onKeyDown: function (e) {
      // Prevent native page scrolling whilst tapping on mobile.
      if (IS_MOBILE && this.playing) {
        e.preventDefault();
      }

      if (this.isCanvasInView()) {
        if (!this.crashed && !this.paused) {
          if (Runner.keycodes.JUMP[e.keyCode] ||
            e.type == Runner.events.TOUCHSTART) {
            e.preventDefault();
            // Starting the game for the first time.
            if (!this.playing) {
              // Started by touch so create a touch controller.
              if (!this.touchController && e.type == Runner.events.TOUCHSTART) {
                this.createTouchController();
              }
              this.loadSounds();
              this.setPlayStatus(true);
              this.update();
              if (window.errorPageController) {
                errorPageController.trackEasterEgg();
              }
            }
            // Start jump.
            if (!this.tRex.jumping && !this.tRex.ducking) {
              this.playSound(this.soundFx.BUTTON_PRESS);
              this.tRex.startJump(this.currentSpeed);
            }
          } else if (this.playing && Runner.keycodes.DUCK[e.keyCode]) {
            e.preventDefault();
            if (this.tRex.jumping) {
              // Speed drop, activated only when jump key is not pressed.
              this.tRex.setSpeedDrop();
            } else if (!this.tRex.jumping && !this.tRex.ducking) {
              // Duck.
              this.tRex.setDuck(true);
            }
          }
          // iOS only triggers touchstart and no pointer events.
        } else if (IS_IOS && this.crashed && e.type == Runner.events.TOUCHSTART &&
          e.currentTarget == this.containerEl) {
          this.handleGameOverClicks(e);
        }
      }
    },

    /**
     * Process key up.
     * @param {Event} e
     */
    onKeyUp: function (e) {
      var keyCode = String(e.keyCode);
      var isjumpKey = Runner.keycodes.JUMP[keyCode] ||
        e.type == Runner.events.TOUCHEND ||
        e.type == Runner.events.POINTERUP;

      if (this.isRunning() && isjumpKey) {
        this.tRex.endJump();
      } else if (Runner.keycodes.DUCK[keyCode]) {
        this.tRex.speedDrop = false;
        this.tRex.setDuck(false);
      } else if (this.crashed) {
        // Check that enough time has elapsed before allowing jump key to restart.
        var deltaTime = getTimeStamp() - this.time;

        if (this.isCanvasInView() &&
          (Runner.keycodes.RESTART[keyCode] || this.isLeftClickOnCanvas(e) ||
            (deltaTime >= this.config.GAMEOVER_CLEAR_TIME &&
              Runner.keycodes.JUMP[keyCode]))) {
          this.handleGameOverClicks(e);
        }
      } else if (this.paused && isjumpKey) {
        // Reset the jump state
        this.tRex.reset();
        this.play();
      }
    },

    /**
     * Handle interactions on the game over screen state.
     * A user is able to tap the high score twice to reset it.
     * @param {Event} e
     */
    handleGameOverClicks: function (e) {
      e.preventDefault();
      if (this.distanceMeter.hasClickedOnHighScore(e) && this.highestScore) {
        if (this.distanceMeter.isHighScoreFlashing()) {
          // Subsequent click, reset the high score.
          this.saveHighScore(0, true);
          this.distanceMeter.resetHighScore();
        } else {
          // First click, flash the high score.
          this.distanceMeter.startHighScoreFlashing();
        }
      } else {
        this.distanceMeter.cancelHighScoreFlashing();
        this.restart();
      }
    },

    /**
     * Returns whether the event was a left click on canvas.
     * On Windows right click is registered as a click.
     * @param {Event} e
     * @return {boolean}
     */
    isLeftClickOnCanvas: function (e) {
      return e.button != null && e.button < 2 &&
        e.type == Runner.events.POINTERUP && e.target == this.canvas;
    },

    /**
     * RequestAnimationFrame wrapper.
     */
    scheduleNextUpdate: function () {
      if (!this.updatePending) {
        this.updatePending = true;
        this.raqId = requestAnimationFrame(this.update.bind(this));
      }
    },

    /**
     * Whether the game is running.
     * @return {boolean}
     */
    isRunning: function () {
      return !!this.raqId;
    },

    /**
     * Set the initial high score as stored in the user's profile.
     * @param {integer} highScore
     */
    initializeHighScore: function (highScore) {
      this.syncHighestScore = true;
      highScore = Math.ceil(highScore);
      if (highScore < this.highestScore) {
        if (window.errorPageController) {
          errorPageController.updateEasterEggHighScore(this.highestScore);
        }
        return;
      }
      this.highestScore = highScore;
      this.distanceMeter.setHighScore(this.highestScore);
    },

    /**
     * Sets the current high score and saves to the profile if available.
     * @param {number} distanceRan Total distance ran.
     * @param {boolean} opt_resetScore Whether to reset the score.
     */
    saveHighScore: function (distanceRan, opt_resetScore) {
      this.highestScore = Math.ceil(distanceRan);
      this.distanceMeter.setHighScore(this.highestScore);

      // Store the new high score in the profile.
      if (this.syncHighestScore && window.errorPageController) {
        if (opt_resetScore) {
          errorPageController.resetEasterEggHighScore();
        } else {
          errorPageController.updateEasterEggHighScore(this.highestScore);
        }
      }
    },

    /**
     * Game over state.
     */
    gameOver: function () {
      this.playSound(this.soundFx.HIT);
      vibrate(200);

      this.stop();
      this.crashed = true;
      this.distanceMeter.achievement = false;

      this.tRex.update(100, Trex.status.CRASHED);

      // Game over panel.
      if (!this.gameOverPanel) {
        this.gameOverPanel = new GameOverPanel(this.canvas,
          this.spriteDef.TEXT_SPRITE, this.spriteDef.RESTART,
          this.dimensions);
      } else {
        this.gameOverPanel.draw();
      }

      // Update the high score.
      if (this.distanceRan > this.highestScore) {
        this.saveHighScore(this.distanceRan);
      }

      // Reset the time clock.
      this.time = getTimeStamp();
    },

    stop: function () {
      this.setPlayStatus(false);
      this.paused = true;
      cancelAnimationFrame(this.raqId);
      this.raqId = 0;
    },

    play: function () {
      if (!this.crashed) {
        this.setPlayStatus(true);
        this.paused = false;
        this.tRex.update(0, Trex.status.RUNNING);
        this.time = getTimeStamp();
        this.update();
      }
    },

    restart: function () {
      if (!this.raqId) {
        this.playCount++;
        this.runningTime = 0;
        this.setPlayStatus(true);
        this.paused = false;
        this.crashed = false;
        this.distanceRan = 0;
        this.setSpeed(this.config.SPEED);
        this.time = getTimeStamp();
        this.containerEl.classList.remove(Runner.classes.CRASHED);
        this.clearCanvas();
        this.distanceMeter.reset(this.highestScore);
        this.horizon.reset();
        this.tRex.reset();
        this.playSound(this.soundFx.BUTTON_PRESS);
        this.invert(true);
        this.bdayFlashTimer = null;
        this.update();
      }
    },

    setPlayStatus: function (isPlaying) {
      if (this.touchController)
        this.touchController.classList.toggle(HIDDEN_CLASS, !isPlaying);
      this.playing = isPlaying;
    },

    /**
     * Whether the game should go into arcade mode.
     * @return {boolean}
     */
    isArcadeMode: function () {
      return document.title == ARCADE_MODE_URL;
    },

    /**
     * Hides offline messaging for a fullscreen game only experience.
     */
    setArcadeMode: function () {
      document.body.classList.add(Runner.classes.ARCADE_MODE);
      this.setArcadeModeContainerScale();
    },

    /**
     * Sets the scaling for arcade mode.
     */
    setArcadeModeContainerScale: function () {
      var windowHeight = window.innerHeight;
      var scaleHeight = windowHeight / this.dimensions.HEIGHT;
      var scaleWidth = window.innerWidth / this.dimensions.WIDTH;
      var scale = Math.max(1, Math.min(scaleHeight, scaleWidth));
      var scaledCanvasHeight = this.dimensions.HEIGHT * scale;
      // Positions the game container at 10% of the available vertical window
      // height minus the game container height.
      var translateY = Math.ceil(Math.max(0, (windowHeight - scaledCanvasHeight -
        Runner.config.ARCADE_MODE_INITIAL_TOP_POSITION) *
        Runner.config.ARCADE_MODE_TOP_POSITION_PERCENT)) *
        window.devicePixelRatio;
//
      this.containerEl.style.transform = 'scale(' + scale + ') translateY(' +
        translateY + 'px)';
    },

    /**
     * Pause the game if the tab is not in focus.
     */
    onVisibilityChange: function (e) {
      if (document.hidden || document.webkitHidden || e.type == 'blur' ||
        document.visibilityState != 'visible') {
        this.stop();
      } else if (!this.crashed) {
        this.tRex.reset();
        this.play();
      }
    },

    /**
     * Play a sound.
     * @param {SoundBuffer} soundBuffer
     */
    playSound: function (soundBuffer) {
      if (soundBuffer) {
        var sourceNode = this.audioContext.createBufferSource();
        sourceNode.buffer = soundBuffer;
        sourceNode.connect(this.audioContext.destination);
        sourceNode.start(0);
      }
    },

    /**
     * Inverts the current page / canvas colors.
     * @param {boolean} Whether to reset colors.
     */
    invert: function (reset) {
      let htmlEl = document.firstElementChild;

      if (reset) {
        htmlEl.classList.toggle(Runner.classes.INVERTED,
          false);
        this.invertTimer = 0;
        this.inverted = false;
      } else {
        this.inverted = htmlEl.classList.toggle(
          Runner.classes.INVERTED, this.invertTrigger);
      }
    }
  };


  /**
   * Updates the canvas size taking into
   * account the backing store pixel ratio and
   * the device pixel ratio.
   *
   * See article by Paul Lewis:
   * http://www.html5rocks.com/en/tutorials/canvas/hidpi/
   *
   * @param {HTMLCanvasElement} canvas
   * @param {number} opt_width
   * @param {number} opt_height
   * @return {boolean} Whether the canvas was scaled.
   */
  Runner.updateCanvasScaling = function (canvas, opt_width, opt_height) {
    var context = canvas.getContext('2d');

    // Query the various pixel ratios
    var devicePixelRatio = Math.floor(window.devicePixelRatio) || 1;
    var backingStoreRatio = Math.floor(context.webkitBackingStorePixelRatio) || 1;
    var ratio = devicePixelRatio / backingStoreRatio;

    // Upscale the canvas if the two ratios don't match
    if (devicePixelRatio !== backingStoreRatio) {
      var oldWidth = opt_width || canvas.width;
      var oldHeight = opt_height || canvas.height;

      canvas.width = oldWidth * ratio;
      canvas.height = oldHeight * ratio;

      canvas.style.width = oldWidth + 'px';
      canvas.style.height = oldHeight + 'px';

      // Scale the context to counter the fact that we've manually scaled
      // our canvas element.
      context.scale(ratio, ratio);
      return true;
    } else if (devicePixelRatio == 1) {
      // Reset the canvas width / height. Fixes scaling bug when the page is
      // zoomed and the devicePixelRatio changes accordingly.
      canvas.style.width = canvas.width + 'px';
      canvas.style.height = canvas.height + 'px';
    }
    return false;
  };


  /**
   * Get random number.
   * @param {number} min
   * @param {number} max
   * @param {number}
   */
  function getRandomNum(min, max) {
    return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
  }


  /**
   * Vibrate on mobile devices.
   * @param {number} duration Duration of the vibration in milliseconds.
   */
  function vibrate(duration) {
    if (IS_MOBILE && window.navigator.vibrate) {
      window.navigator.vibrate(duration);
    }
  }


  /**
   * Create canvas element.
   * @param {HTMLElement} container Element to append canvas to.
   * @param {number} width
   * @param {number} height
   * @param {string} opt_classname
   * @return {HTMLCanvasElement}
   */
  function createCanvas(container, width, height, opt_classname) {
    var canvas = document.createElement('canvas');
    canvas.className = opt_classname ? Runner.classes.CANVAS + ' ' +
      opt_classname : Runner.classes.CANVAS;
    canvas.width = width;
    canvas.height = height;
    container.appendChild(canvas);

    return canvas;
  }


  /**
   * Decodes the base 64 audio to ArrayBuffer used by Web Audio.
   * @param {string} base64String
   */
  function decodeBase64ToArrayBuffer(base64String) {
    var len = (base64String.length / 4) * 3;
    var str = atob(base64String);
    var arrayBuffer = new ArrayBuffer(len);
    var bytes = new Uint8Array(arrayBuffer);

    for (var i = 0; i < len; i++) {
      bytes[i] = str.charCodeAt(i);
    }
    return bytes.buffer;
  }


  /**
   * Return the current timestamp.
   * @return {number}
   */
  function getTimeStamp() {
    return IS_IOS ? new Date().getTime() : performance.now();
  }


//******************************************************************************


  /**
   * Game over panel.
   * @param {!HTMLCanvasElement} canvas
   * @param {Object} textImgPos
   * @param {Object} restartImgPos
   * @param {!Object} dimensions Canvas dimensions.
   * @constructor
   */
  function GameOverPanel(canvas, textImgPos, restartImgPos, dimensions) {
    this.canvas = canvas;
    this.canvasCtx = canvas.getContext('2d');
    this.canvasDimensions = dimensions;
    this.textImgPos = textImgPos;
    this.restartImgPos = restartImgPos;
    this.draw();
  };


  /**
   * Dimensions used in the panel.
   * @enum {number}
   */
  GameOverPanel.dimensions = {
    TEXT_X: 0,
    TEXT_Y: 13,
    TEXT_WIDTH: 191,
    TEXT_HEIGHT: 11,
    RESTART_WIDTH: 36,
    RESTART_HEIGHT: 32
  };


  GameOverPanel.prototype = {
    /**
     * Update the panel dimensions.
     * @param {number} width New canvas width.
     * @param {number} opt_height Optional new canvas height.
     */
    updateDimensions: function (width, opt_height) {
      this.canvasDimensions.WIDTH = width;
      if (opt_height) {
        this.canvasDimensions.HEIGHT = opt_height;
      }
    },

    /**
     * Draw the panel.
     */
    draw: function () {
      var dimensions = GameOverPanel.dimensions;

      var centerX = this.canvasDimensions.WIDTH / 2;

      // Game over text.
      var textSourceX = dimensions.TEXT_X;
      var textSourceY = dimensions.TEXT_Y;
      var textSourceWidth = dimensions.TEXT_WIDTH;
      var textSourceHeight = dimensions.TEXT_HEIGHT;

      var textTargetX = Math.round(centerX - (dimensions.TEXT_WIDTH / 2));
      var textTargetY = Math.round((this.canvasDimensions.HEIGHT - 25) / 3);
      var textTargetWidth = dimensions.TEXT_WIDTH;
      var textTargetHeight = dimensions.TEXT_HEIGHT;

      var restartSourceWidth = dimensions.RESTART_WIDTH;
      var restartSourceHeight = dimensions.RESTART_HEIGHT;
      var restartTargetX = centerX - (dimensions.RESTART_WIDTH / 2);
      var restartTargetY = this.canvasDimensions.HEIGHT / 2;

      if (IS_HIDPI) {
        textSourceY *= 2;
        textSourceX *= 2;
        textSourceWidth *= 2;
        textSourceHeight *= 2;
        restartSourceWidth *= 2;
        restartSourceHeight *= 2;
      }

      textSourceX += this.textImgPos.x;
      textSourceY += this.textImgPos.y;

      // Game over text from sprite.
      this.canvasCtx.drawImage(Runner.imageSprite,
        textSourceX, textSourceY, textSourceWidth, textSourceHeight,
        textTargetX, textTargetY, textTargetWidth, textTargetHeight);

      // Restart button.
      this.canvasCtx.drawImage(Runner.imageSprite,
        this.restartImgPos.x, this.restartImgPos.y,
        restartSourceWidth, restartSourceHeight,
        restartTargetX, restartTargetY, dimensions.RESTART_WIDTH,
        dimensions.RESTART_HEIGHT);
    }
  };


//******************************************************************************

  /**
   * Check for a collision.
   * @param {!Obstacle} obstacle
   * @param {!Trex} tRex T-rex object.
   * @param {HTMLCanvasContext} opt_canvasCtx Optional canvas context for drawing
   *  collision boxes.
   * @return {Array<CollisionBox>}
   */
  function checkForCollision(obstacle, tRex, opt_canvasCtx) {
    var obstacleBoxXPos = Runner.defaultDimensions.WIDTH + obstacle.xPos;

    // Adjustments are made to the bounding box as there is a 1 pixel white
    // border around the t-rex and obstacles.
    var tRexBox = new CollisionBox(
      tRex.xPos + 1,
      tRex.yPos + 1,
      tRex.config.WIDTH - 2,
      tRex.config.HEIGHT - 2);

    var obstacleBox = new CollisionBox(
      obstacle.xPos + 1,
      obstacle.yPos + 1,
      obstacle.typeConfig.width * obstacle.size - 2,
      obstacle.typeConfig.height - 2);

    // Debug outer box
    if (opt_canvasCtx) {
      drawCollisionBoxes(opt_canvasCtx, tRexBox, obstacleBox);
    }

    // Simple outer bounds check.
    if (boxCompare(tRexBox, obstacleBox)) {
      var collisionBoxes = obstacle.collisionBoxes;
      var tRexCollisionBoxes = tRex.ducking ?
        Trex.collisionBoxes.DUCKING : Trex.collisionBoxes.RUNNING;

      // Detailed axis aligned box check.
      for (var t = 0; t < tRexCollisionBoxes.length; t++) {
        for (var i = 0; i < collisionBoxes.length; i++) {
          // Adjust the box to actual positions.
          var adjTrexBox =
            createAdjustedCollisionBox(tRexCollisionBoxes[t], tRexBox);
          var adjObstacleBox =
            createAdjustedCollisionBox(collisionBoxes[i], obstacleBox);
          var crashed = boxCompare(adjTrexBox, adjObstacleBox);

          // Draw boxes for debug.
          if (opt_canvasCtx) {
            drawCollisionBoxes(opt_canvasCtx, adjTrexBox, adjObstacleBox);
          }

          if (crashed) {
            return [adjTrexBox, adjObstacleBox];
          }
        }
      }
    }
    return false;
  };


  /**
   * Adjust the collision box.
   * @param {!CollisionBox} box The original box.
   * @param {!CollisionBox} adjustment Adjustment box.
   * @return {CollisionBox} The adjusted collision box object.
   */
  function createAdjustedCollisionBox(box, adjustment) {
    return new CollisionBox(
      box.x + adjustment.x,
      box.y + adjustment.y,
      box.width,
      box.height);
  };


  /**
   * Draw the collision boxes for debug.
   */
  function drawCollisionBoxes(canvasCtx, tRexBox, obstacleBox) {
    canvasCtx.save();
    canvasCtx.strokeStyle = '#f00';
    canvasCtx.strokeRect(tRexBox.x, tRexBox.y, tRexBox.width, tRexBox.height);

    canvasCtx.strokeStyle = '#0f0';
    canvasCtx.strokeRect(obstacleBox.x, obstacleBox.y,
      obstacleBox.width, obstacleBox.height);
    canvasCtx.restore();
  };


  /**
   * Compare two collision boxes for a collision.
   * @param {CollisionBox} tRexBox
   * @param {CollisionBox} obstacleBox
   * @return {boolean} Whether the boxes intersected.
   */
  function boxCompare(tRexBox, obstacleBox) {
    var crashed = false;
    var tRexBoxX = tRexBox.x;
    var tRexBoxY = tRexBox.y;

    var obstacleBoxX = obstacleBox.x;
    var obstacleBoxY = obstacleBox.y;

    // Axis-Aligned Bounding Box method.
    if (tRexBox.x < obstacleBoxX + obstacleBox.width &&
      tRexBox.x + tRexBox.width > obstacleBoxX &&
      tRexBox.y < obstacleBox.y + obstacleBox.height &&
      tRexBox.height + tRexBox.y > obstacleBox.y) {
      crashed = true;
    }

    return crashed;
  };


//******************************************************************************

  /**
   * Collision box object.
   * @param {number} x X position.
   * @param {number} y Y Position.
   * @param {number} w Width.
   * @param {number} h Height.
   */
  function CollisionBox(x, y, w, h) {
    this.x = x;
    this.y = y;
    this.width = w;
    this.height = h;
  };


//******************************************************************************

  /**
   * Obstacle.
   * @param {HTMLCanvasCtx} canvasCtx
   * @param {Obstacle.type} type
   * @param {Object} spritePos Obstacle position in sprite.
   * @param {Object} dimensions
   * @param {number} gapCoefficient Mutipler in determining the gap.
   * @param {number} speed
   * @param {number} opt_xOffset
   */
  function Obstacle(canvasCtx, type, spriteImgPos, dimensions,
           gapCoefficient, speed, opt_xOffset) {

    this.canvasCtx = canvasCtx;
    this.spritePos = spriteImgPos;
    this.typeConfig = type;
    this.gapCoefficient = gapCoefficient;
    this.size = getRandomNum(1, Obstacle.MAX_OBSTACLE_LENGTH);
    this.dimensions = dimensions;
    this.remove = false;
    this.xPos = dimensions.WIDTH + (opt_xOffset || 0);
    this.yPos = 0;
    this.width = 0;
    this.collisionBoxes = [];
    this.gap = 0;
    this.speedOffset = 0;

    // For animated obstacles.
    this.currentFrame = 0;
    this.timer = 0;

    this.init(speed);
  };

  /**
   * Coefficient for calculating the maximum gap.
   * @const
   */
  Obstacle.MAX_GAP_COEFFICIENT = 1.5;

  /**
   * Maximum obstacle grouping count.
   * @const
   */
  Obstacle.MAX_OBSTACLE_LENGTH = 3,


    Obstacle.prototype = {
      /**
       * Initialise the DOM for the obstacle.
       * @param {number} speed
       */
      init: function (speed) {
        this.cloneCollisionBoxes();

        // Only allow sizing if we're at the right speed.
        if (this.size > 1 && this.typeConfig.multipleSpeed > speed) {
          this.size = 1;
        }

        this.width = this.typeConfig.width * this.size;

        // Check if obstacle can be positioned at various heights.
        if (Array.isArray(this.typeConfig.yPos)) {
          var yPosConfig = IS_MOBILE ? this.typeConfig.yPosMobile :
            this.typeConfig.yPos;
          this.yPos = yPosConfig[getRandomNum(0, yPosConfig.length - 1)];
        } else {
          this.yPos = this.typeConfig.yPos;
        }

        this.draw();

        // Make collision box adjustments,
        // Central box is adjusted to the size as one box.
        //   ____    ______    ________
        //  _|  |-|  _|   |-|  _|    |-|
        //  | |<->| |  | |<--->| |  | |<----->| |
        //  | | 1 | |  | | 2 | |  | |  3  | |
        //  |_|___|_|  |_|_____|_|  |_|_______|_|
        //
        if (this.size > 1) {
          this.collisionBoxes[1].width = this.width - this.collisionBoxes[0].width -
            this.collisionBoxes[2].width;
          this.collisionBoxes[2].x = this.width - this.collisionBoxes[2].width;
        }

        // For obstacles that go at a different speed from the horizon.
        if (this.typeConfig.speedOffset) {
          this.speedOffset = Math.random() > 0.5 ? this.typeConfig.speedOffset :
            -this.typeConfig.speedOffset;
        }

        this.gap = this.getGap(this.gapCoefficient, speed);
      },

      /**
       * Draw and crop based on size.
       */
      draw: function () {
        var sourceWidth = this.typeConfig.width;
        var sourceHeight = this.typeConfig.height;

        if (IS_HIDPI) {
          sourceWidth = sourceWidth * 2;
          sourceHeight = sourceHeight * 2;
        }

        // X position in sprite.
        var sourceX = (sourceWidth * this.size) * (0.5 * (this.size - 1)) +
          this.spritePos.x;

        // Animation frames.
        if (this.currentFrame > 0) {
          sourceX += sourceWidth * this.currentFrame;
        }

        this.canvasCtx.drawImage(Runner.imageSprite,
          sourceX, this.spritePos.y,
          sourceWidth * this.size, sourceHeight,
          this.xPos, this.yPos,
          this.typeConfig.width * this.size, this.typeConfig.height);
      },

      /**
       * Obstacle frame update.
       * @param {number} deltaTime
       * @param {number} speed
       */
      update: function (deltaTime, speed) {
        if (!this.remove) {
          if (this.typeConfig.speedOffset) {
            speed += this.speedOffset;
          }
          this.xPos -= Math.floor((speed * FPS / 1000) * deltaTime);

          // Update frame
          if (this.typeConfig.numFrames) {
            this.timer += deltaTime;
            if (this.timer >= this.typeConfig.frameRate) {
              this.currentFrame =
                this.currentFrame == this.typeConfig.numFrames - 1 ?
                  0 : this.currentFrame + 1;
              this.timer = 0;
            }
          }
          this.draw();

          if (!this.isVisible()) {
            this.remove = true;
          }
        }
      },

      /**
       * Calculate a random gap size.
       * - Minimum gap gets wider as speed increses
       * @param {number} gapCoefficient
       * @param {number} speed
       * @return {number} The gap size.
       */
      getGap: function (gapCoefficient, speed) {
        var minGap = Math.round(this.width * speed +
          this.typeConfig.minGap * gapCoefficient);
        var maxGap = Math.round(minGap * Obstacle.MAX_GAP_COEFFICIENT);
        return getRandomNum(minGap, maxGap);
      },

      /**
       * Check if obstacle is visible.
       * @return {boolean} Whether the obstacle is in the game area.
       */
      isVisible: function () {
        return this.xPos + this.width > 0;
      },

      /**
       * Make a copy of the collision boxes, since these will change based on
       * obstacle type and size.
       */
      cloneCollisionBoxes: function () {
        var collisionBoxes = this.typeConfig.collisionBoxes;

        for (var i = collisionBoxes.length - 1; i >= 0; i--) {
          this.collisionBoxes[i] = new CollisionBox(collisionBoxes[i].x,
            collisionBoxes[i].y, collisionBoxes[i].width,
            collisionBoxes[i].height);
        }
      }
    };


  /**
   * Obstacle definitions.
   * minGap: minimum pixel space betweeen obstacles.
   * multipleSpeed: Speed at which multiples are allowed.
   * speedOffset: speed faster / slower than the horizon.
   * minSpeed: Minimum speed which the obstacle can make an appearance.
   */
  Obstacle.types = [
    {
      type: 'CACTUS_SMALL',
      width: 17,
      height: 35,
      yPos: 105,
      multipleSpeed: 4,
      minGap: 120,
      minSpeed: 0,
      collisionBoxes: [
        new CollisionBox(0, 7, 5, 27),
        new CollisionBox(4, 0, 6, 34),
        new CollisionBox(10, 4, 7, 14)
      ]
    },
    {
      type: 'CACTUS_LARGE',
      width: 25,
      height: 50,
      yPos: 90,
      multipleSpeed: 7,
      minGap: 120,
      minSpeed: 0,
      collisionBoxes: [
        new CollisionBox(0, 12, 7, 38),
        new CollisionBox(8, 0, 7, 49),
        new CollisionBox(13, 10, 10, 38)
      ]
    },
    {
      type: 'PTERODACTYL',
      width: 46,
      height: 40,
      yPos: [100, 75, 50], // Variable height.
      yPosMobile: [100, 50], // Variable height mobile.
      multipleSpeed: 999,
      minSpeed: 8.5,
      minGap: 150,
      collisionBoxes: [
        new CollisionBox(15, 15, 16, 5),
        new CollisionBox(18, 21, 24, 6),
        new CollisionBox(2, 14, 4, 3),
        new CollisionBox(6, 10, 4, 7),
        new CollisionBox(10, 8, 6, 9)
      ],
      numFrames: 2,
      frameRate: 1000 / 6,
      speedOffset: .8
    }
  ];


//******************************************************************************
  /**
   * T-rex game character.
   * @param {HTMLCanvas} canvas
   * @param {Object} spritePos Positioning within image sprite.
   * @constructor
   */
  function Trex(canvas, spritePos) {
    this.canvas = canvas;
    this.canvasCtx = canvas.getContext('2d');
    this.spritePos = spritePos;
    this.xPos = 0;
    this.yPos = 0;
    // Position when on the ground.
    this.groundYPos = 0;
    this.currentFrame = 0;
    this.currentAnimFrames = [];
    this.blinkDelay = 0;
    this.blinkCount = 0;
    this.animStartTime = 0;
    this.timer = 0;
    this.msPerFrame = 1000 / FPS;
    this.config = Trex.config;
    // Current status.
    this.status = Trex.status.WAITING;

    this.jumping = false;
    this.ducking = false;
    this.jumpVelocity = 0;
    this.reachedMinHeight = false;
    this.speedDrop = false;
    this.jumpCount = 0;
    this.jumpspotX = 0;

    this.init();
  };


  /**
   * T-rex player config.
   * @enum {number}
   */
  Trex.config = {
    DROP_VELOCITY: -5,
    GRAVITY: 0.6,
    HEIGHT: 47,
    HEIGHT_DUCK: 25,
    INIITAL_JUMP_VELOCITY: -10,
    INTRO_DURATION: 1500,
    MAX_JUMP_HEIGHT: 30,
    MIN_JUMP_HEIGHT: 30,
    SPEED_DROP_COEFFICIENT: 3,
    SPRITE_WIDTH: 262,
    START_X_POS: 50,
    WIDTH: 44,
    WIDTH_DUCK: 59
  };


  /**
   * Used in collision detection.
   * @type {Array<CollisionBox>}
   */
  Trex.collisionBoxes = {
    DUCKING: [
      new CollisionBox(1, 18, 55, 25)
    ],
    RUNNING: [
      new CollisionBox(22, 0, 17, 16),
      new CollisionBox(1, 18, 30, 9),
      new CollisionBox(10, 35, 14, 8),
      new CollisionBox(1, 24, 29, 5),
      new CollisionBox(5, 30, 21, 4),
      new CollisionBox(9, 34, 15, 4)
    ]
  };


  /**
   * Animation states.
   * @enum {string}
   */
  Trex.status = {
    CRASHED: 'CRASHED',
    DUCKING: 'DUCKING',
    JUMPING: 'JUMPING',
    RUNNING: 'RUNNING',
    WAITING: 'WAITING'
  };

  /**
   * Blinking coefficient.
   * @const
   */
  Trex.BLINK_TIMING = 7000;


  /**
   * Animation config for different states.
   * @enum {Object}
   */
  Trex.animFrames = {
    WAITING: {
      frames: [44, 0],
      msPerFrame: 1000 / 3
    },
    RUNNING: {
      frames: [88, 132],
      msPerFrame: 1000 / 12
    },
    CRASHED: {
      frames: [220],
      msPerFrame: 1000 / 60
    },
    JUMPING: {
      frames: [0],
      msPerFrame: 1000 / 60
    },
    DUCKING: {
      frames: [264, 323],
      msPerFrame: 1000 / 8
    }
  };


  Trex.prototype = {
    /**
     * T-rex player initaliser.
     * Sets the t-rex to blink at random intervals.
     */
    init: function () {
      this.groundYPos = Runner.defaultDimensions.HEIGHT - this.config.HEIGHT -
        Runner.config.BOTTOM_PAD;
      this.yPos = this.groundYPos;
      this.minJumpHeight = this.groundYPos - this.config.MIN_JUMP_HEIGHT;

      this.draw(0, 0);
      this.update(0, Trex.status.WAITING);
    },

    /**
     * Setter for the jump velocity.
     * The approriate drop velocity is also set.
     */
    setJumpVelocity: function (setting) {
      this.config.INIITAL_JUMP_VELOCITY = -setting;
      this.config.DROP_VELOCITY = -setting / 2;
    },

    /**
     * Set the animation status.
     * @param {!number} deltaTime
     * @param {Trex.status} status Optional status to switch to.
     */
    update: function (deltaTime, opt_status) {
      this.timer += deltaTime;

      // Update the status.
      if (opt_status) {
        this.status = opt_status;
        this.currentFrame = 0;
        this.msPerFrame = Trex.animFrames[opt_status].msPerFrame;
        this.currentAnimFrames = Trex.animFrames[opt_status].frames;

        if (opt_status == Trex.status.WAITING) {
          this.animStartTime = getTimeStamp();
          this.setBlinkDelay();
        }
      }

      // Game intro animation, T-rex moves in from the left.
      if (this.playingIntro && this.xPos < this.config.START_X_POS) {
        this.xPos += Math.round((this.config.START_X_POS /
          this.config.INTRO_DURATION) * deltaTime);
      }

      if (this.status == Trex.status.WAITING) {
        this.blink(getTimeStamp());
      } else {
        this.draw(this.currentAnimFrames[this.currentFrame], 0);
      }

      // Update the frame position.
      if (this.timer >= this.msPerFrame) {
        this.currentFrame = this.currentFrame ==
        this.currentAnimFrames.length - 1 ? 0 : this.currentFrame + 1;
        this.timer = 0;
      }

      // Speed drop becomes duck if the down key is still being pressed.
      if (this.speedDrop && this.yPos == this.groundYPos) {
        this.speedDrop = false;
        this.setDuck(true);
      }
    },

    /**
     * Draw the t-rex to a particular position.
     * @param {number} x
     * @param {number} y
     */
    draw: function (x, y) {
      var sourceX = x;
      var sourceY = y;
      var sourceWidth = this.ducking && this.status != Trex.status.CRASHED ?
        this.config.WIDTH_DUCK : this.config.WIDTH;
      var sourceHeight = this.config.HEIGHT;
      var outputHeight = sourceHeight;

      if (IS_HIDPI) {
        sourceX *= 2;
        sourceY *= 2;
        sourceWidth *= 2;
        sourceHeight *= 2;
      }

      // Adjustments for sprite sheet position.
      sourceX += this.spritePos.x;
      sourceY += this.spritePos.y;

      // Ducking.
      if (this.ducking && this.status != Trex.status.CRASHED) {
        this.canvasCtx.drawImage(Runner.imageSprite, sourceX, sourceY,
          sourceWidth, sourceHeight,
          this.xPos, this.yPos,
          this.config.WIDTH_DUCK, outputHeight);
      } else {
        // Crashed whilst ducking. Trex is standing up so needs adjustment.
        if (this.ducking && this.status == Trex.status.CRASHED) {
          this.xPos++;
        }
        // Standing / running
        this.canvasCtx.drawImage(Runner.imageSprite, sourceX, sourceY,
          sourceWidth, sourceHeight,
          this.xPos, this.yPos,
          this.config.WIDTH, outputHeight);
      }
      this.canvasCtx.globalAlpha = 1;
    },

    /**
     * Sets a random time for the blink to happen.
     */
    setBlinkDelay: function () {
      this.blinkDelay = Math.ceil(Math.random() * Trex.BLINK_TIMING);
    },

    /**
     * Make t-rex blink at random intervals.
     * @param {number} time Current time in milliseconds.
     */
    blink: function (time) {
      var deltaTime = time - this.animStartTime;

      if (deltaTime >= this.blinkDelay) {
        this.draw(this.currentAnimFrames[this.currentFrame], 0);

        if (this.currentFrame == 1) {
          // Set new random delay to blink.
          this.setBlinkDelay();
          this.animStartTime = time;
          this.blinkCount++;
        }
      }
    },

    /**
     * Initialise a jump.
     * @param {number} speed
     */
    startJump: function (speed) {
      if (!this.jumping) {
        this.update(0, Trex.status.JUMPING);
        // Tweak the jump velocity based on the speed.
        this.jumpVelocity = this.config.INIITAL_JUMP_VELOCITY - (speed / 10);
        this.jumping = true;
        this.reachedMinHeight = false;
        this.speedDrop = false;
      }
    },

    /**
     * Jump is complete, falling down.
     */
    endJump: function () {
      if (this.reachedMinHeight &&
        this.jumpVelocity < this.config.DROP_VELOCITY) {
        this.jumpVelocity = this.config.DROP_VELOCITY;
      }
    },

    /**
     * Update frame for a jump.
     * @param {number} deltaTime
     * @param {number} speed
     */
    updateJump: function (deltaTime, speed) {
      var msPerFrame = Trex.animFrames[this.status].msPerFrame;
      var framesElapsed = deltaTime / msPerFrame;

      // Speed drop makes Trex fall faster.
      if (this.speedDrop) {
        this.yPos += Math.round(this.jumpVelocity *
          this.config.SPEED_DROP_COEFFICIENT * framesElapsed);
      } else {
        this.yPos += Math.round(this.jumpVelocity * framesElapsed);
      }

      this.jumpVelocity += this.config.GRAVITY * framesElapsed;

      // Minimum height has been reached.
      if (this.yPos < this.minJumpHeight || this.speedDrop) {
        this.reachedMinHeight = true;
      }

      // Reached max height
      if (this.yPos < this.config.MAX_JUMP_HEIGHT || this.speedDrop) {
        this.endJump();
      }

      // Back down at ground level. Jump completed.
      if (this.yPos > this.groundYPos) {
        this.reset();
        this.jumpCount++;
      }
    },

    /**
     * Set the speed drop. Immediately cancels the current jump.
     */
    setSpeedDrop: function () {
      this.speedDrop = true;
      this.jumpVelocity = 1;
    },

    /**
     * @param {boolean} isDucking.
     */
    setDuck: function (isDucking) {
      if (isDucking && this.status != Trex.status.DUCKING) {
        this.update(0, Trex.status.DUCKING);
        this.ducking = true;
      } else if (this.status == Trex.status.DUCKING) {
        this.update(0, Trex.status.RUNNING);
        this.ducking = false;
      }
    },

    /**
     * Reset the t-rex to running at start of game.
     */
    reset: function () {
      this.yPos = this.groundYPos;
      this.jumpVelocity = 0;
      this.jumping = false;
      this.ducking = false;
      this.update(0, Trex.status.RUNNING);
      this.midair = false;
      this.speedDrop = false;
      this.jumpCount = 0;
    }
  };


//******************************************************************************

  /**
   * Handles displaying the distance meter.
   * @param {!HTMLCanvasElement} canvas
   * @param {Object} spritePos Image position in sprite.
   * @param {number} canvasWidth
   * @constructor
   */
  function DistanceMeter(canvas, spritePos, canvasWidth) {
    this.canvas = canvas;
    this.canvasCtx = canvas.getContext('2d');
    this.image = Runner.imageSprite;
    this.spritePos = spritePos;
    this.x = 0;
    this.y = 5;

    this.currentDistance = 0;
    this.maxScore = 0;
    this.highScore = 0;
    this.container = null;

    this.digits = [];
    this.achievement = false;
    this.defaultString = '';
    this.flashTimer = 0;
    this.flashIterations = 0;
    this.invertTrigger = false;
    this.flashingRafId = null;
    this.highScoreBounds = {};
    this.highScoreFlashing = false;

    this.config = DistanceMeter.config;
    this.maxScoreUnits = this.config.MAX_DISTANCE_UNITS;
    this.init(canvasWidth);
  };


  /**
   * @enum {number}
   */
  DistanceMeter.dimensions = {
    WIDTH: 10,
    HEIGHT: 13,
    DEST_WIDTH: 11
  };


  /**
   * Y positioning of the digits in the sprite sheet.
   * X position is always 0.
   * @type {Array<number>}
   */
  DistanceMeter.yPos = [0, 13, 27, 40, 53, 67, 80, 93, 107, 120];


  /**
   * Distance meter config.
   * @enum {number}
   */
  DistanceMeter.config = {
    // Number of digits.
    MAX_DISTANCE_UNITS: 5,

    // Distance that causes achievement animation.
    ACHIEVEMENT_DISTANCE: 100,

    // Used for conversion from pixel distance to a scaled unit.
    COEFFICIENT: 0.025,

    // Flash duration in milliseconds.
    FLASH_DURATION: 1000 / 4,

    // Flash iterations for achievement animation.
    FLASH_ITERATIONS: 3,

    // Padding around the high score hit area.
    HIGH_SCORE_HIT_AREA_PADDING: 4
  };


  DistanceMeter.prototype = {
    /**
     * Initialise the distance meter to '00000'.
     * @param {number} width Canvas width in px.
     */
    init: function (width) {
      var maxDistanceStr = '';

      this.calcXPos(width);
      this.maxScore = this.maxScoreUnits;
      for (var i = 0; i < this.maxScoreUnits; i++) {
        this.draw(i, 0);
        this.defaultString += '0';
        maxDistanceStr += '9';
      }

      this.maxScore = parseInt(maxDistanceStr);
    },

    /**
     * Calculate the xPos in the canvas.
     * @param {number} canvasWidth
     */
    calcXPos: function (canvasWidth) {
      this.x = canvasWidth - (DistanceMeter.dimensions.DEST_WIDTH *
        (this.maxScoreUnits + 1));
    },

    /**
     * Draw a digit to canvas.
     * @param {number} digitPos Position of the digit.
     * @param {number} value Digit value 0-9.
     * @param {boolean} opt_highScore Whether drawing the high score.
     */
    draw: function (digitPos, value, opt_highScore) {
      var sourceWidth = DistanceMeter.dimensions.WIDTH;
      var sourceHeight = DistanceMeter.dimensions.HEIGHT;
      var sourceX = DistanceMeter.dimensions.WIDTH * value;
      var sourceY = 0;

      var targetX = digitPos * DistanceMeter.dimensions.DEST_WIDTH;
      var targetY = this.y;
      var targetWidth = DistanceMeter.dimensions.WIDTH;
      var targetHeight = DistanceMeter.dimensions.HEIGHT;

      // For high DPI we 2x source values.
      if (IS_HIDPI) {
        sourceWidth *= 2;
        sourceHeight *= 2;
        sourceX *= 2;
      }

      sourceX += this.spritePos.x;
      sourceY += this.spritePos.y;

      this.canvasCtx.save();

      if (opt_highScore) {
        // Left of the current score.
        var highScoreX = this.x - (this.maxScoreUnits * 2) *
          DistanceMeter.dimensions.WIDTH;
        this.canvasCtx.translate(highScoreX, this.y);
      } else {
        this.canvasCtx.translate(this.x, this.y);
      }

      this.canvasCtx.drawImage(this.image, sourceX, sourceY,
        sourceWidth, sourceHeight,
        targetX, targetY,
        targetWidth, targetHeight
      );

      this.canvasCtx.restore();
    },

    /**
     * Covert pixel distance to a 'real' distance.
     * @param {number} distance Pixel distance ran.
     * @return {number} The 'real' distance ran.
     */
    getActualDistance: function (distance) {
      return distance ? Math.round(distance * this.config.COEFFICIENT) : 0;
    },

    /**
     * Update the distance meter.
     * @param {number} distance
     * @param {number} deltaTime
     * @return {boolean} Whether the acheivement sound fx should be played.
     */
    update: function (deltaTime, distance) {
      var paint = true;
      var playSound = false;

      if (!this.achievement) {
        distance = this.getActualDistance(distance);
        // Score has gone beyond the initial digit count.
        if (distance > this.maxScore && this.maxScoreUnits ==
          this.config.MAX_DISTANCE_UNITS) {
          this.maxScoreUnits++;
          this.maxScore = parseInt(this.maxScore + '9');
        } else {
          this.distance = 0;
        }

        if (distance > 0) {
          // Acheivement unlocked
          if (distance % this.config.ACHIEVEMENT_DISTANCE == 0) {
            // Flash score and play sound.
            this.achievement = true;
            this.flashTimer = 0;
            playSound = true;
          }

          // Create a string representation of the distance with leading 0.
          var distanceStr = (this.defaultString +
            distance).substr(-this.maxScoreUnits);
          this.digits = distanceStr.split('');
        } else {
          this.digits = this.defaultString.split('');
        }
      } else {
        // Control flashing of the score on reaching acheivement.
        if (this.flashIterations <= this.config.FLASH_ITERATIONS) {
          this.flashTimer += deltaTime;

          if (this.flashTimer < this.config.FLASH_DURATION) {
            paint = false;
          } else if (this.flashTimer >
            this.config.FLASH_DURATION * 2) {
            this.flashTimer = 0;
            this.flashIterations++;
          }
        } else {
          this.achievement = false;
          this.flashIterations = 0;
          this.flashTimer = 0;
        }
      }

      // Draw the digits if not flashing.
      if (paint) {
        for (var i = this.digits.length - 1; i >= 0; i--) {
          this.draw(i, parseInt(this.digits[i]));
        }
      }

      this.drawHighScore();
      return playSound;
    },

    /**
     * Draw the high score.
     */
    drawHighScore: function () {
      this.canvasCtx.save();
      this.canvasCtx.globalAlpha = .8;
      for (var i = this.highScore.length - 1; i >= 0; i--) {
        this.draw(i, parseInt(this.highScore[i], 10), true);
      }
      this.canvasCtx.restore();
    },

    /**
     * Set the highscore as a array string.
     * Position of char in the sprite: H - 10, I - 11.
     * @param {number} distance Distance ran in pixels.
     */
    setHighScore: function (distance) {
      distance = this.getActualDistance(distance);
      var highScoreStr = (this.defaultString +
        distance).substr(-this.maxScoreUnits);

      this.highScore = ['10', '11', ''].concat(highScoreStr.split(''));
    },


    /**
     * Whether a clicked is in the high score area.
     * @param {TouchEvent|ClickEvent} e Event object.
     * @return {boolean} Whether the click was in the high score bounds.
     */
    hasClickedOnHighScore: function (e) {
      var x = 0;
      var y = 0;

      if (e.touches) {
        // Bounds for touch differ from pointer.
        var canvasBounds = this.canvas.getBoundingClientRect();
        x = e.touches[0].clientX - canvasBounds.left;
        y = e.touches[0].clientY - canvasBounds.top;
      } else {
        x = e.offsetX;
        y = e.offsetY;
      }

      this.highScoreBounds = this.getHighScoreBounds();
      return x >= this.highScoreBounds.x && x <=
        this.highScoreBounds.x + this.highScoreBounds.width &&
        y >= this.highScoreBounds.y && y <=
        this.highScoreBounds.y + this.highScoreBounds.height;
    },

    /**
     * Get the bounding box for the high score.
     * @return {Object} Object with x, y, width and height properties.
     */
    getHighScoreBounds: function () {
      return {
        x: (this.x - (this.maxScoreUnits * 2) *
          DistanceMeter.dimensions.WIDTH) -
          DistanceMeter.config.HIGH_SCORE_HIT_AREA_PADDING,
        y: this.y,
        width: DistanceMeter.dimensions.WIDTH * (this.highScore.length + 1) +
          DistanceMeter.config.HIGH_SCORE_HIT_AREA_PADDING,
        height: DistanceMeter.dimensions.HEIGHT +
          (DistanceMeter.config.HIGH_SCORE_HIT_AREA_PADDING * 2)
      };
    },

    /**
     * Animate flashing the high score to indicate ready for resetting.
     * The flashing stops following this.config.FLASH_ITERATIONS x 2 flashes.
     */
    flashHighScore: function () {
      var now = getTimeStamp();
      var deltaTime = now - (this.frameTimeStamp || now);
      var paint = true;
      this.frameTimeStamp = now;

      // Reached the max number of flashes.
      if (this.flashIterations > this.config.FLASH_ITERATIONS * 2) {
        this.cancelHighScoreFlashing();
        return;
      }

      this.flashTimer += deltaTime;

      if (this.flashTimer < this.config.FLASH_DURATION) {
        paint = false;
      } else if (this.flashTimer > this.config.FLASH_DURATION * 2) {
        this.flashTimer = 0;
        this.flashIterations++;
      }

      if (paint) {
        this.drawHighScore();
      } else {
        this.clearHighScoreBounds();
      }
      // Frame update.
      this.flashingRafId =
        requestAnimationFrame(this.flashHighScore.bind(this));
    },

    /**
     * Draw empty rectangle over high score.
     */
    clearHighScoreBounds: function () {
      this.canvasCtx.save();
      this.canvasCtx.fillStyle = '#fff';
      this.canvasCtx.rect(this.highScoreBounds.x, this.highScoreBounds.y,
        this.highScoreBounds.width, this.highScoreBounds.height);
      this.canvasCtx.fill();
      this.canvasCtx.restore();
    },

    /**
     * Starts the flashing of the high score.
     */
    startHighScoreFlashing() {
      this.highScoreFlashing = true;
      this.flashHighScore();
    },

    /**
     * Whether high score is flashing.
     * @return {boolean}
     */
    isHighScoreFlashing() {
      return this.highScoreFlashing;
    },

    /**
     * Stop flashing the high score.
     */
    cancelHighScoreFlashing: function () {
      cancelAnimationFrame(this.flashingRafId);
      this.flashIterations = 0;
      this.flashTimer = 0;
      this.highScoreFlashing = false;
      this.clearHighScoreBounds();
      this.drawHighScore();
    },

    /**
     * Clear the high score.
     */
    resetHighScore: function () {
      this.setHighScore(0);
      this.cancelHighScoreFlashing();
    },

    /**
     * Reset the distance meter back to '00000'.
     */
    reset: function () {
      this.update(0);
      this.achievement = false;
    }
  };


//******************************************************************************

  /**
   * Cloud background item.
   * Similar to an obstacle object but without collision boxes.
   * @param {HTMLCanvasElement} canvas Canvas element.
   * @param {Object} spritePos Position of image in sprite.
   * @param {number} containerWidth
   */
  function Cloud(canvas, spritePos, containerWidth) {
    this.canvas = canvas;
    this.canvasCtx = this.canvas.getContext('2d');
    this.spritePos = spritePos;
    this.containerWidth = containerWidth;
    this.xPos = containerWidth;
    this.yPos = 0;
    this.remove = false;
    this.cloudGap = getRandomNum(Cloud.config.MIN_CLOUD_GAP,
      Cloud.config.MAX_CLOUD_GAP);

    this.init();
  };


  /**
   * Cloud object config.
   * @enum {number}
   */
  Cloud.config = {
    HEIGHT: 14,
    MAX_CLOUD_GAP: 400,
    MAX_SKY_LEVEL: 30,
    MIN_CLOUD_GAP: 100,
    MIN_SKY_LEVEL: 71,
    WIDTH: 46
  };


  Cloud.prototype = {
    /**
     * Initialise the cloud. Sets the Cloud height.
     */
    init: function () {
      this.yPos = getRandomNum(Cloud.config.MAX_SKY_LEVEL,
        Cloud.config.MIN_SKY_LEVEL);
      this.draw();
    },

    /**
     * Draw the cloud.
     */
    draw: function () {
      this.canvasCtx.save();
      var sourceWidth = Cloud.config.WIDTH;
      var sourceHeight = Cloud.config.HEIGHT;
      var outputWidth = sourceWidth;
      var outputHeight = sourceHeight;
      if (IS_HIDPI) {
        sourceWidth = sourceWidth * 2;
        sourceHeight = sourceHeight * 2;
      }

      this.canvasCtx.drawImage(Runner.imageSprite, this.spritePos.x,
        this.spritePos.y,
        sourceWidth, sourceHeight,
        this.xPos, this.yPos,
        outputWidth, outputHeight);

      this.canvasCtx.restore();
    },

    /**
     * Update the cloud position.
     * @param {number} speed
     */
    update: function (speed) {
      if (!this.remove) {
        this.xPos -= Math.ceil(speed);
        this.draw();

        // Mark as removeable if no longer in the canvas.
        if (!this.isVisible()) {
          this.remove = true;
        }
      }
    },

    /**
     * Check if the cloud is visible on the stage.
     * @return {boolean}
     */
    isVisible: function () {
      return this.xPos + Cloud.config.WIDTH > 0;
    }
  };


//******************************************************************************

  /**
   * Nightmode shows a moon and stars on the horizon.
   */
  function NightMode(canvas, spritePos, containerWidth) {
    this.spritePos = spritePos;
    this.canvas = canvas;
    this.canvasCtx = canvas.getContext('2d');
    this.xPos = containerWidth - 50;
    this.yPos = 30;
    this.currentPhase = 0;
    this.opacity = 0;
    this.containerWidth = containerWidth;
    this.stars = [];
    this.drawStars = false;
    this.placeStars();
  };

  /**
   * @enum {number}
   */
  NightMode.config = {
    FADE_SPEED: 0.035,
    HEIGHT: 40,
    MOON_SPEED: 0.25,
    NUM_STARS: 2,
    STAR_SIZE: 9,
    STAR_SPEED: 0.3,
    STAR_MAX_Y: 70,
    WIDTH: 20
  };

  NightMode.phases = [140, 120, 100, 60, 40, 20, 0];

  NightMode.prototype = {
    /**
     * Update moving moon, changing phases.
     * @param {boolean} activated Whether night mode is activated.
     * @param {number} delta
     */
    update: function (activated, delta) {
      // Moon phase.
      if (activated && this.opacity == 0) {
        this.currentPhase++;

        if (this.currentPhase >= NightMode.phases.length) {
          this.currentPhase = 0;
        }
      }

      // Fade in / out.
      if (activated && (this.opacity < 1 || this.opacity == 0)) {
        this.opacity += NightMode.config.FADE_SPEED;
      } else if (this.opacity > 0) {
        this.opacity -= NightMode.config.FADE_SPEED;
      }

      // Set moon positioning.
      if (this.opacity > 0) {
        this.xPos = this.updateXPos(this.xPos, NightMode.config.MOON_SPEED);

        // Update stars.
        if (this.drawStars) {
          for (var i = 0; i < NightMode.config.NUM_STARS; i++) {
            this.stars[i].x = this.updateXPos(this.stars[i].x,
              NightMode.config.STAR_SPEED);
          }
        }
        this.draw();
      } else {
        this.opacity = 0;
        this.placeStars();
      }
      this.drawStars = true;
    },

    updateXPos: function (currentPos, speed) {
      if (currentPos < -NightMode.config.WIDTH) {
        currentPos = this.containerWidth;
      } else {
        currentPos -= speed;
      }
      return currentPos;
    },

    draw: function () {
      var moonSourceWidth = this.currentPhase == 3 ? NightMode.config.WIDTH * 2 :
        NightMode.config.WIDTH;
      var moonSourceHeight = NightMode.config.HEIGHT;
      var moonSourceX = this.spritePos.x + NightMode.phases[this.currentPhase];
      var moonOutputWidth = moonSourceWidth;
      var starSize = NightMode.config.STAR_SIZE;
      var starSourceX = Runner.spriteDefinition.LDPI.STAR.x;

      if (IS_HIDPI) {
        moonSourceWidth *= 2;
        moonSourceHeight *= 2;
        moonSourceX = this.spritePos.x +
          (NightMode.phases[this.currentPhase] * 2);
        starSize *= 2;
        starSourceX = Runner.spriteDefinition.HDPI.STAR.x;
      }

      this.canvasCtx.save();
      this.canvasCtx.globalAlpha = this.opacity;

      // Stars.
      if (this.drawStars) {
        for (var i = 0; i < NightMode.config.NUM_STARS; i++) {
          this.canvasCtx.drawImage(Runner.imageSprite,
            starSourceX, this.stars[i].sourceY, starSize, starSize,
            Math.round(this.stars[i].x), this.stars[i].y,
            NightMode.config.STAR_SIZE, NightMode.config.STAR_SIZE);
        }
      }

      // Moon.
      this.canvasCtx.drawImage(Runner.imageSprite, moonSourceX,
        this.spritePos.y, moonSourceWidth, moonSourceHeight,
        Math.round(this.xPos), this.yPos,
        moonOutputWidth, NightMode.config.HEIGHT);

      this.canvasCtx.globalAlpha = 1;
      this.canvasCtx.restore();
    },

    // Do star placement.
    placeStars: function () {
      var segmentSize = Math.round(this.containerWidth /
        NightMode.config.NUM_STARS);

      for (var i = 0; i < NightMode.config.NUM_STARS; i++) {
        this.stars[i] = {};
        this.stars[i].x = getRandomNum(segmentSize * i, segmentSize * (i + 1));
        this.stars[i].y = getRandomNum(0, NightMode.config.STAR_MAX_Y);

        if (IS_HIDPI) {
          this.stars[i].sourceY = Runner.spriteDefinition.HDPI.STAR.y +
            NightMode.config.STAR_SIZE * 2 * i;
        } else {
          this.stars[i].sourceY = Runner.spriteDefinition.LDPI.STAR.y +
            NightMode.config.STAR_SIZE * i;
        }
      }
    },

    reset: function () {
      this.currentPhase = 0;
      this.opacity = 0;
      this.update(false);
    }

  };


//******************************************************************************

  /**
   * Horizon Line.
   * Consists of two connecting lines. Randomly assigns a flat / bumpy horizon.
   * @param {HTMLCanvasElement} canvas
   * @param {Object} spritePos Horizon position in sprite.
   * @constructor
   */
  function HorizonLine(canvas, spritePos) {
    this.spritePos = spritePos;
    this.canvas = canvas;
    this.canvasCtx = canvas.getContext('2d');
    this.sourceDimensions = {};
    this.dimensions = HorizonLine.dimensions;
    this.sourceXPos = [this.spritePos.x, this.spritePos.x +
    this.dimensions.WIDTH];
    this.xPos = [];
    this.yPos = 0;
    this.bumpThreshold = 0.5;

    this.setSourceDimensions();
    this.draw();
  };


  /**
   * Horizon line dimensions.
   * @enum {number}
   */
  HorizonLine.dimensions = {
    WIDTH: 600,
    HEIGHT: 12,
    YPOS: 127
  };


  HorizonLine.prototype = {
    /**
     * Set the source dimensions of the horizon line.
     */
    setSourceDimensions: function () {

      for (var dimension in HorizonLine.dimensions) {
        if (IS_HIDPI) {
          if (dimension != 'YPOS') {
            this.sourceDimensions[dimension] =
              HorizonLine.dimensions[dimension] * 2;
          }
        } else {
          this.sourceDimensions[dimension] =
            HorizonLine.dimensions[dimension];
        }
        this.dimensions[dimension] = HorizonLine.dimensions[dimension];
      }

      this.xPos = [0, HorizonLine.dimensions.WIDTH];
      this.yPos = HorizonLine.dimensions.YPOS;
    },

    /**
     * Return the crop x position of a type.
     */
    getRandomType: function () {
      return Math.random() > this.bumpThreshold ? this.dimensions.WIDTH : 0;
    },

    /**
     * Draw the horizon line.
     */
    draw: function () {
      this.canvasCtx.drawImage(Runner.imageSprite, this.sourceXPos[0],
        this.spritePos.y,
        this.sourceDimensions.WIDTH, this.sourceDimensions.HEIGHT,
        this.xPos[0], this.yPos,
        this.dimensions.WIDTH, this.dimensions.HEIGHT);

      this.canvasCtx.drawImage(Runner.imageSprite, this.sourceXPos[1],
        this.spritePos.y,
        this.sourceDimensions.WIDTH, this.sourceDimensions.HEIGHT,
        this.xPos[1], this.yPos,
        this.dimensions.WIDTH, this.dimensions.HEIGHT);
    },

    /**
     * Update the x position of an indivdual piece of the line.
     * @param {number} pos Line position.
     * @param {number} increment
     */
    updateXPos: function (pos, increment) {
      var line1 = pos;
      var line2 = pos == 0 ? 1 : 0;

      this.xPos[line1] -= increment;
      this.xPos[line2] = this.xPos[line1] + this.dimensions.WIDTH;

      if (this.xPos[line1] <= -this.dimensions.WIDTH) {
        this.xPos[line1] += this.dimensions.WIDTH * 2;
        this.xPos[line2] = this.xPos[line1] - this.dimensions.WIDTH;
        this.sourceXPos[line1] = this.getRandomType() + this.spritePos.x;
      }
    },

    /**
     * Update the horizon line.
     * @param {number} deltaTime
     * @param {number} speed
     */
    update: function (deltaTime, speed) {
      var increment = Math.floor(speed * (FPS / 1000) * deltaTime);

      if (this.xPos[0] <= 0) {
        this.updateXPos(0, increment);
      } else {
        this.updateXPos(1, increment);
      }
      this.draw();
    },

    /**
     * Reset horizon to the starting position.
     */
    reset: function () {
      this.xPos[0] = 0;
      this.xPos[1] = HorizonLine.dimensions.WIDTH;
    }
  };


//******************************************************************************

  /**
   * Horizon background class.
   * @param {HTMLCanvasElement} canvas
   * @param {Object} spritePos Sprite positioning.
   * @param {Object} dimensions Canvas dimensions.
   * @param {number} gapCoefficient
   * @constructor
   */
  function Horizon(canvas, spritePos, dimensions, gapCoefficient) {
    this.canvas = canvas;
    this.canvasCtx = this.canvas.getContext('2d');
    this.config = Horizon.config;
    this.dimensions = dimensions;
    this.gapCoefficient = gapCoefficient;
    this.obstacles = [];
    this.obstacleHistory = [];
    this.horizonOffsets = [0, 0];
    this.cloudFrequency = this.config.CLOUD_FREQUENCY;
    this.spritePos = spritePos;
    this.nightMode = null;

    // Cloud
    this.clouds = [];
    this.cloudSpeed = this.config.BG_CLOUD_SPEED;

    // Horizon
    this.horizonLine = null;
    this.init();
  };


  /**
   * Horizon config.
   * @enum {number}
   */
  Horizon.config = {
    BG_CLOUD_SPEED: 0.2,
    BUMPY_THRESHOLD: .3,
    CLOUD_FREQUENCY: .5,
    HORIZON_HEIGHT: 16,
    MAX_CLOUDS: 6
  };


  Horizon.prototype = {
    /**
     * Initialise the horizon. Just add the line and a cloud. No obstacles.
     */
    init: function () {
      this.addCloud();
      this.horizonLine = new HorizonLine(this.canvas, this.spritePos.HORIZON);
      this.nightMode = new NightMode(this.canvas, this.spritePos.MOON,
        this.dimensions.WIDTH);
    },

    /**
     * @param {number} deltaTime
     * @param {number} currentSpeed
     * @param {boolean} updateObstacles Used as an override to prevent
     *   the obstacles from being updated / added. This happens in the
     *   ease in section.
     * @param {boolean} showNightMode Night mode activated.
     */
    update: function (deltaTime, currentSpeed, updateObstacles, showNightMode) {
      this.runningTime += deltaTime;
      this.horizonLine.update(deltaTime, currentSpeed);
      this.nightMode.update(showNightMode);
      this.updateClouds(deltaTime, currentSpeed);

      if (updateObstacles) {
        this.updateObstacles(deltaTime, currentSpeed);
      }
    },

    /**
     * Update the cloud positions.
     * @param {number} deltaTime
     * @param {number} currentSpeed
     */
    updateClouds: function (deltaTime, speed) {
      var cloudSpeed = this.cloudSpeed / 1000 * deltaTime * speed;
      var numClouds = this.clouds.length;

      if (numClouds) {
        for (var i = numClouds - 1; i >= 0; i--) {
          this.clouds[i].update(cloudSpeed);
        }

        var lastCloud = this.clouds[numClouds - 1];

        // Check for adding a new cloud.
        if (numClouds < this.config.MAX_CLOUDS &&
          (this.dimensions.WIDTH - lastCloud.xPos) > lastCloud.cloudGap &&
          this.cloudFrequency > Math.random()) {
          this.addCloud();
        }

        // Remove expired clouds.
        this.clouds = this.clouds.filter(function (obj) {
          return !obj.remove;
        });
      } else {
        this.addCloud();
      }
    },

    /**
     * Update the obstacle positions.
     * @param {number} deltaTime
     * @param {number} currentSpeed
     */
    updateObstacles: function (deltaTime, currentSpeed) {
      // Obstacles, move to Horizon layer.
      var updatedObstacles = this.obstacles.slice(0);

      for (var i = 0; i < this.obstacles.length; i++) {
        var obstacle = this.obstacles[i];
        obstacle.update(deltaTime, currentSpeed);

        // Clean up existing obstacles.
        if (obstacle.remove) {
          updatedObstacles.shift();
        }
      }
      this.obstacles = updatedObstacles;

      if (this.obstacles.length > 0) {
        var lastObstacle = this.obstacles[this.obstacles.length - 1];

        if (lastObstacle && !lastObstacle.followingObstacleCreated &&
          lastObstacle.isVisible() &&
          (lastObstacle.xPos + lastObstacle.width + lastObstacle.gap) <
          this.dimensions.WIDTH) {
          this.addNewObstacle(currentSpeed);
          lastObstacle.followingObstacleCreated = true;
        }
      } else {
        // Create new obstacles.
        this.addNewObstacle(currentSpeed);
      }
    },

    removeFirstObstacle: function () {
      this.obstacles.shift();
    },

    /**
     * Add a new obstacle.
     * @param {number} currentSpeed
     */
    addNewObstacle: function (currentSpeed) {
      var obstacleTypeIndex = getRandomNum(0, Obstacle.types.length - 1);
      var obstacleType = Obstacle.types[obstacleTypeIndex];

      // Check for multiples of the same type of obstacle.
      // Also check obstacle is available at current speed.
      if (this.duplicateObstacleCheck(obstacleType.type) ||
        currentSpeed < obstacleType.minSpeed) {
        this.addNewObstacle(currentSpeed);
      } else {
        var obstacleSpritePos = this.spritePos[obstacleType.type];

        this.obstacles.push(new Obstacle(this.canvasCtx, obstacleType,
          obstacleSpritePos, this.dimensions,
          this.gapCoefficient, currentSpeed, obstacleType.width));

        this.obstacleHistory.unshift(obstacleType.type);

        if (this.obstacleHistory.length > 1) {
          this.obstacleHistory.splice(Runner.config.MAX_OBSTACLE_DUPLICATION);
        }
      }
    },

    /**
     * Returns whether the previous two obstacles are the same as the next one.
     * Maximum duplication is set in config value MAX_OBSTACLE_DUPLICATION.
     * @return {boolean}
     */
    duplicateObstacleCheck: function (nextObstacleType) {
      var duplicateCount = 0;

      for (var i = 0; i < this.obstacleHistory.length; i++) {
        duplicateCount = this.obstacleHistory[i] == nextObstacleType ?
          duplicateCount + 1 : 0;
      }
      return duplicateCount >= Runner.config.MAX_OBSTACLE_DUPLICATION;
    },

    /**
     * Reset the horizon layer.
     * Remove existing obstacles and reposition the horizon line.
     */
    reset: function () {
      this.obstacles = [];
      this.horizonLine.reset();
      this.nightMode.reset();
    },

    /**
     * Update the canvas width and scaling.
     * @param {number} width Canvas width.
     * @param {number} height Canvas height.
     */
    resize: function (width, height) {
      this.canvas.width = width;
      this.canvas.height = height;
    },

    /**
     * Add a new cloud to the horizon.
     */
    addCloud: function () {
      this.clouds.push(new Cloud(this.canvas, this.spritePos.CLOUD,
        this.dimensions.WIDTH));
    }
  };
})();

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: