XGallery 4.0

Once again XGallery được refactor để improve và implement rất nhiều thứ mới.

Mục đích chính là tăng performance cho việc read / write trong khi các tables này rất ít ( gần như không ) các yếu tố tham chiếu chéo, nên việc sử dụng SQL không thật sự cần thiết.

Chuyển sang dùng MongoDB cho hầu hết các tables

Việc này dĩ nhiên đảm bảo các changing sau này không làm break các Crawler ! Thứ cốt lõi của project

Implement Unit Test cho TẤT CẢ các Crawler

Improve structure để theo sát nhất ( có thể ) đúng standard của Symfony. Bao gồm các khái niệm về services, container, getters / setters, dependency injection …

Và thứ không thể thiếu cho việc mở rộng sau này: Event !

Follow Symfony structure

Structure được optimized cho purpose: Less code !

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: