Laravel queue vs XGallery pool

Tất nhiên là win thuộc về Laravel rồi. Tuy nhiên bài này mình đưa ra 1 cách nhìn khác, khi mà mình chưa biết về Laravel.

Use OAuth in Laravel with GuzzleHttp & Socialite

Cái này mất của mình gần như 1 buổi để tìm ra 1 số troubles và hướng giải quyết. Thứ nhất phải làm rõ là Socialite về bản chất nó đóng vai trò như Authenticate ! Và chỉ là Authenticate. Nó không phải là OAuth client thuần tuý ! Do đó không thể dùng nó... Continue Reading →

Galaxy Fit – Update April 2020

Laravel – Ajax “without” jQuery.ajax for each one

Project XGallery có rất nhiều thứ cần ajax. Tất nhiên chuyển sang Vue thì sẽ ngon hơn nhiều. Nhưng còn hạn chế kiến thức, thôi thì xài Ajax tạm.

Note 10+ April 1 2020

Deploy update for Laravel project

Well. Bài này mình sẽ guide 1 chút về việc deploy bản update cho Laravel project. Giả sử bạn có 1 vài fixes, updates và cần deploy lên. So ... To enable maintenance mode, execute the down Artisan command php artisan down git pull php artisan optimize:clear Nếu có jobs failed và cần retry lại... Continue Reading →

Quick command to reset your data with Laravel route

Với project XGallery thường xuyên phải reset data sau khi test một cái gì đó. Mà nhiều thứ phải làm quá ... nên build nhanh 1 con clear:all Artisan::command('clear:all', function () { array_map('unlink', array_filter((array) glob(storage_path('logs/*.log')))); $this->comment('Logs have been cleared!'); array_map('unlink', array_filter((array) glob(storage_path('app/*.tmp')))); $this->comment('Tmp files have been cleared!'); $tableNames = Schema::getConnection()->getDoctrineSchemaManager()->listTableNames(); Schema::disableForeignKeyConstraints(); foreach ($tableNames as $name)... Continue Reading →

Laravel – Sử dụng logging với channels

Cách sử dụng logging với stacks - channels & driver trên Laravel.

Up ↑

%d bloggers like this: