Use OAuth in Laravel with GuzzleHttp & Socialite

Cái này mất của mình gần như 1 buổi để tìm ra 1 số troubles và hướng giải quyết.

Thứ nhất phải làm rõ là Socialite về bản chất nó đóng vai trò như Authenticate ! Và chỉ là Authenticate. Nó không phải là OAuth client thuần tuý ! Do đó không thể dùng nó ( native ) để request OAuth endpoint.

How to use Socialite ( Flickr )

Ok. Về cơ bản có thể ref document link sau

https://socialiteproviders.netlify.com/providers/flickr.html

Tuy nhiên sẽ cần có 1 note nhẹ. File config/session.php cần có update dưới nếu không sẽ gặp issue vui lắm.

  'same_site' => null,

Ref

https://github.com/laravel/framework/issues/8390

Xem như xong phần này thì đã có được Access token & Access token secret.

Phần còn lại là dùng 2 cái này để request tới OAuth endpoint. Ở đây mình dùng GuzzleHttp.

<?php
/**
 * Copyright (c) 2020 JOOservices Ltd
 * @author Viet Vu <jooservices@gmail.com>
 * @package XGallery
 * @license GPL
 * @license http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License
 */

namespace App\OAuth;

use GuzzleHttp\Client;
use GuzzleHttp\HandlerStack;
use GuzzleHttp\Subscriber\Oauth\Oauth1;
use Illuminate\Support\Facades\Cache;
use Illuminate\Support\Facades\Log;

class OauthClient
{
  /**
   * @param string $method
   * @param string $uri
   * @param array $parameters
   * @return string|object
   */
  public function request(string $method, string $uri, array $parameters = [])
  {
    $id = md5(serialize([$method, $uri, $parameters]));
    Log::stack(['oauth'])->info(
      Cache::has($id) ? 'Requesting '.$uri.' with CACHE'
        : 'Requesting '.$uri,
      [$method, $uri, $parameters]
    );

    if (Cache::has($id)) {
      return Cache::get($id);
    }

    $client  = $this->getClient();
    $response = $client->request($method, $uri, $parameters);

    if ($response->getStatusCode() !== 200) {
      return null;
    }

    /**
     * @TODO Support decode content via event
     */
    $header = $response->getHeader('Content-Type')[0] ?? '';
    $content = (string) $response->getBody();

    if (strpos($header, 'application/json') === false) {
      return $content;
    }

    $content = json_decode($content);

    Cache::put($id, $content, 3600);
    return Cache::get($id);
  }

  protected function getClient(): Client
  {
    $stack   = HandlerStack::create();
    $middleware = new Oauth1([
      'consumer_key' => env('FLICKR_KEY'),
      'consumer_secret' => env('FLICKR_SECRET'),
      'token' => env('FLICKR_ACCESS_TOKEN'),
      'token_secret' => env('FLICKR_ACCESS_TOKEN_SECRET'),
    ]);
    $stack->push($middleware);

    return new Client(['handler' => $stack, 'auth' => 'oauth']);
  }
}

 • Sử dụng handler & stacker để sign OAuth
 • Cache & Log thì không có gì để nói

Phần còn lại là request thôi

  const REST_ENDPOINT = 'https://api.flickr.com/services/rest';

  /**
   * @param string $method
   * @param array $parameters
   * @return object|null
   */
  public function get(string $method, array $parameters = []): ?object
  {
    $content = $this->request(
      'GET',
      static::REST_ENDPOINT,
      [
        'query' => array_merge(
          ['method' => 'flickr.'.$method],
          $this->getDefaultFlickrParameters(),
          $parameters
        )
      ]
    );

    if ($content->stat !== 'ok') {
      return null;
    }

    return $content;
  }

Xem như xong basic concept.

Thực tế sử dụng trong Command

  public function handle()
  {
    $flickr = app(Flickr::class);

    if (!$contacts = $flickr->get('contacts.getList')) {
      return;
    }

    for ($page = 1; $page <= $contacts->contacts->pages; $page++) {
      \App\Jobs\FlickrContacts::dispatch($page)->onConnection('database');
    }
  }

Do bản chất flickr method đều có prefix là “flickr.” do đó mình bỏ nó đi, đưa vào client class cho tiện. Khỏi mất công type.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: