2020 … câu chuyện của 2015

Một phần nào câu chuyện 2015 nay lại tái hiện 2020 này mình "vô tình" dính vào 1 thứ mà đáng ra mình không nên dính vô ... Nhưng một phần mình vẫn chưa thể tìm thấy điều mình thật sự mong muốn, nên việc dính vào này ít nhiều là do hữu ý. Chợt... Continue Reading →

2020 của tôi … Công việc

Phải nói 2020 là năm chính xác có rất rất rất và rất nhiều thứ xảy ra và tôi chưa bao giờ thật sự đối diện với nhiều thứ đến vậy. Đối diện với rất nhiều thực tế về bản thân trong công việc Chưa bao giờ dù chỉ 1 lần trong đời ( mặc... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: