2020 của tôi … Công việc

Phải nói 2020 là năm chính xác có rất rất rất và rất nhiều thứ xảy ra và tôi chưa bao giờ thật sự đối diện với nhiều thứ đến vậy.

Đối diện với rất nhiều thực tế về bản thân trong công việc

Chưa bao giờ dù chỉ 1 lần trong đời ( mặc dù có lẽ ít nhiều có những signal mà tôi đã bỏ qua ) tôi phải nhìn lại về chính năng lực bản thân trong công việc.

Kiếm được job với con số tương đối đẹp … nhưng tôi phải chấp nhận con số khác và đối diện với thực tế về khả năng, kiến thức bản thân:

  • Mất rất nhiều sự tự tin bản thân
  • Đánh mất trắng cái tôi
  • Hoài nghi tất cả về bản thân

Nhưng … nó là điều tôi CHẤP NHẬN. Vì nó đúng thật sự là vậy, chứ không phải vì những thứ tiểu xảo ma quỷ hại nhau trước đây. Tôi chấp nhận chịu 1 con số khác và cho bản thân đương đầu với vấn đề này. ! Do not give up !

Nguyên tắc cuộc chơi. Khi bạn thật sự NGU ! Thì có bị chửi, có bị miệt thị thua 1 con dog bạn vẫn phải chấp nhận. ! Chấp nhận và gầy dựng lại ! Và rồi 1 ngày bạn có thể đập mặt những kẻ đã miệt thị bạn bằng chính năng lực thật sự của bạn !

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: