Enable sudo without password in Ubuntu / Debian

sudo visudo username ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL

Cua lại vợ bầu !

Tôi chỉ nghĩ là mình yêu ai đó không nhất thiết phải ở cạnh người đó. Chỉ cần làm những điều tốt đẹp cho người đó là được rồi.

Up ↑

%d bloggers like this: