XCrawler – Automatically post to WordPress

Okay bài toán này trước đây mình đã xử lý. Tuy nhiên giờ thì xử lý triệt để hơn.

 • Gửi notifications / email khi có favorited movies. Dựa trên genres / casts
 • Gửi email khi có movie mới lên WordPress

Về cơ bản 2 bài toán này similar nhau.

 • Observe table movies khi có created
 • Kiểm tra favorites và send notification hoặc email

WordPress thì sử dụng tính năng Post by Email

Tuy nhiên sẽ có 1 vài notes

 • Đưa email vào queue để kiểm soát việc gửi email liên tục
 • Notifications bản chất chỉ để gửi các thông tin ngắn gọn. Do đó cần xử lý thích hợp notifications gì cần send out và tới channel nào
 • Handle các movies nào đã được posted để tránh duplicate
 • Cá nhân mình khi post WordPress sẽ default để mode là draft vì cần kiểm tra nội dung trước khi post. Cũng như tránh publish lên social vì dính 18+
[status publish | pending | draft | private]
  public function movieCreated(MovieCreated $event)
  {
    $movie = $event->movie;

    // Trigger notifications
    foreach ($movie->tags()->cursor() as $tag) {
      if ($tag->favorite()->exists()) {
        $movie->notify(new FavoritedMovie());
        break;
      }
    }

    foreach ($movie->idols()->cursor() as $idol) {
      if ($idol->favorite()->exists()) {
        $movie->notify(new FavoritedMovie());
        break;
      }
    }

    // Do not create WordPress is we have no cover
    if (!$movie->cover) {
      return;
    }

    // Send movie post
    if (WordPressPost::where(['title' => $movie->dvd_id])->exists()) {
      return;
    }

    Mail::send(new WordPressMoviePost($movie));
    WordPressPost::create(['title' => $movie->dvd_id]);
  }

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: