Tinder

Anh có một tài khoản Tinder hoành tráng. Những múi cơ khắc tạc, bắt mắt như lát bánh mì được dọn sẵn. Anh hoàn hảo để trưng bày trên Facebook, và đáng để nếm trên giường.Chúng tôi liên lạc với nhau, và anh đề nghị một trò chơi thú vị. Chơi lột đồ không?Mình có... Continue Reading →

Setup Linux workspace [ Archived ]

Xubuntu 20.04 for lightweight purpose Update after installed sudo apt update && sudo apt -y upgrade sudo apt -y install software-properties-common sudo apt -y install curl git unzip perl libnet-ssleay-perl openssl openssh-server libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl apt-show-versions python DatabasesMySQLMongoDB : https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/install-mongodb-on-ubuntu/ sudo apt install -y mysql-client mysql-sandbox mysql-server mysql-testsuite sudo /etc/init.d/mysql restart sudo mysql -u root... Continue Reading →

Lightweight Ubuntu

DistroRAMCPUDisk spaceDisplay resolutionMate1 GBPentium M 1.0 GHz9 GB1024 x 768Xubuntu512 MB (1 GB recommended)Pentium Pro or AMD AthlonMint Xfce1GB RAM (2GB recommended)15GB of disk space (20GB recommended)1024×768Peppermint1 GB of RAM (recommended 2 GB)Processor based on Intel x86 architectureAt least 4 GB of available disk spaceLubuntu1 GB of RAMPentium 4 or Pentium M or AMD K8... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: