Debian [Ubuntu/Raspbian] installation script

git clone https://github.com/jooservices/workspace cd workspace chmod +x install.sh Follow script for installation https://github.com/jooservices/workspace Xubuntu 20.04 for lightweight purpose Update & install required packages sudo apt update && sudo apt -y upgrade sudo apt -y install software-properties-common sudo apt -y install curl git unzip perl libnet-ssleay-perl openssl openssh-server libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl apt-show-versions python Web server sudo apt -y... Continue Reading →

Pages: 1 2 3 4

XCrawler – Github action

name: XCrawler - Build & Tests on: pull_request: branches: [ develop ] jobs: build: # Test on Workstation runs-on: [ Workstation ] services: mysql: image: mysql:8.0.26 env: MYSQL_ROOT_PASSWORD: laravel MYSQL_USER: laravel MYSQL_PASSWORD: laravel MYSQL_DATABASE: laravel ports: - 3307:3306 options: --health-cmd="mysqladmin ping" --health-interval=10s --health-timeout=5s --health-retries=5 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=laravel -e MYSQL_USER=laravel -e MYSQL_PASSWORD=laravel -e MYSQL_DATABASE=laravel --entrypoint sh mysql:8... Continue Reading →

Laravel – Service / Manager & Interface

Lâu nay web mình toàn post porn không 😀 Nên giờ tự tay viết 1 bài technical chút. Về nguyên tắc / lý thuyết sách vở thì nó được gọi là ... gì gì đó pattern ! Nhưng thôi dẹp mẹ nó sách vở qua 1 bên. Câu chuyện là ta xem nó giải quyết... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: