Github Actions – Deploying [P2]

Tiếp theo bài về execute UnitTest giờ thì ta deploy lên STAG / UAT

Giả sử ta có Workflow như sau

 • Chạy Code Standards checks
 • Rồi Rector để upgrade code structure với PHP 8
 • Sau đó chạy UnitTest
 • Cuối cùng sẽ deploy lên STAG
 • Sau khi merge PR về develop sẽ deploy lên UAT

1 chút nhắc lại câu chuyện Parallel

 • Nếu chạy Tests mà có tương tác với database thì chỉ nên chạy 1 runner / server

Đầu tiên là build và deploy trên Stag

# https://docs.github.com/en/actions/reference/workflow-syntax-for-github-actions#jobsjob_idruns-on
on:
 # https://docs.github.com/en/actions/using-workflows/events-that-trigger-workflows
 pull_request:
  branches: [ develop ]
  types: [ opened, synchronize ]
 push:
  branches: [ develop ]

Action này sẽ được trigger các branches của develop với 2 types là opened & synchronize

Note: By default, only the openedsynchronize, and reopened activity types trigger workflows that run on the pull_request event. To trigger workflows by different activity types, use the types keyword.

https://docs.github.com/en/actions/using-workflows/events-that-trigger-workflows#pull_request

Tiếp theo là build & tests

jobs:

 build:
  name: Code standards check
  strategy:
   matrix:
    lint: [ phpstan, phpmd, rector ]
    php: [ php8.0, php8.1 ]

  runs-on:
   - self-hosted
   - ${{ matrix.php }}

  steps:
   - uses: actions/checkout@v3
    with:
     fetch-depth: 0
   #   PHP will be installed on server by itself

   - name: Setup application
    if: success()
    run: |
     php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
     composer install --no-ansi --no-scripts --no-progress --prefer-dist

   - name: Lint
    run: composer ${{ matrix.lint }}

 tests:
  name: Execute UnitTest
  strategy:
   matrix:
    test: [ Core, Flickr, Jav ]
  runs-on:
   - self-hosted
   - database
  needs: [ build ]

  services:
   mysql:
    image: mariadb:latest
    env:
     MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
     MYSQL_DATABASE: xcrawler
    ports:
     - 3306:3306

   redis:
    image: redis
    ports:
     - 6379:6379

   mongo:
    image: mongo:bionic
    options: >-
     --health-cmd mongo
     --health-interval 10s
     --health-timeout 5s
     --health-retries 5
    ports:
     - 27017:27017

  steps:
   - uses: actions/checkout@v3
    with:
     fetch-depth: 0

   - name: Setup application
    if: success()
    run: |
     php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
     composer install --no-ansi --no-scripts --no-progress --prefer-dist
     php artisan key:generate
     chmod -R 777 storage bootstrap/cache
     php artisan config:clear
     php artisan migrate:fresh

   - name: Execute tests (Unit and Feature tests) via PHPUnit
    if: success()
    run: |
     ./vendor/bin/phpunit --testsuite=${{ matrix.test }} --coverage-clover coverage-${{ matrix.test }}.xml

   - name: Coverage
    uses: actions/upload-artifact@v2
    if: success()
    with:
     name: coverage-reports
     path: coverage-${{ matrix.test }}.xml

 test_finished:
  name: Test Finished
  runs-on:
   - self-hosted
  needs: [ tests ]

  steps:
   - name: Download build from artifact
    uses: actions/download-artifact@v2
    if: success()
    with:
     name: coverage-reports
     path: ./reports

   - name: Upload coverage to codecov.io
    uses: codecov/codecov-action@v1
    if: success()
    with:
     directory: ./reports

   - name: Notifications
    uses: act10ns/slack@v1.5.0
    if: success()
    env:
     SLACK_WEBHOOK_URL: ${{ secrets.SLACK_WEBHOOK_URL }}
    with:
     status: ${{ job.status }}
     config: .github/config/slack.yml

Và đây là khúc quan trọng nhất. Deploy lên stag – dynamic branch. Giả sử mỗi PR ta đều deploy lên độc lập.

 deploy_staging:
  name: Deploy to Staging
  runs-on:
   - self-hosted
   - staging
  needs: [ test_finished ]

  steps:

   - uses: actions/checkout@v3
    with:
     fetch-depth: 0

   - name: Build staging
    if: success() && ${{ github.event.pull_request.type}} == 'opened'
    run: |
     BRANCH_NAME=$(bin/slugified.sh "${{ github.head_ref }}")
     rm -rf ~/public_html/xcrawler.dynamic/$BRANCH_NAME
     git clone git@github.com:jooservices/XCrawler.git ~/public_html/xcrawler.dynamic/$BRANCH_NAME
     cd ~/public_html/xcrawler.dynamic/$BRANCH_NAME
     cp ~/.env.xcrawler.staging .env
     composer install
     php artisan migrate --force

Ở đây còn 1 số bất cập

 • Database là hard code từ env.xcrawler.staging . Do đó … hờ mất đi ý nghĩa của dynamic . Nên cái này có thể gọi là chỉ 1 staging thôi.

1 lưu ý khác

 • Nếu staging server nằm độc lập và không có runner trên đó thì ta cần execute deploy qua SSH. Do staging ở trên nằm cùng server với runner nên tiện chạy run luôn
 • Gọi qua bin/slugified.sh để tạo slug từ branch name .
 • Có thể improve thêm bằng việc gửi Notification nếu đã deployed success hoặc notification khi test_finished bị fail .

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: