Grafana

Updated with latest version 9.0.4 OSS What's news

Lược đồ kí hiệu tên của CPU AMD

Ryzen 7 1700X Ryzen : Tên dòng CPUEpyc: SP3 - ServerThreadripper: Socket TR4Ryzen: Socket AM4 - Phổ thôngFx: Socket AM3Athlon: Socket AM4 7 : Phân loại CPU3: Tương đương hoặc thấp hơn so với i35: Đối đầu trực tiếp i57: Hiệu năng cao. Tương đương i79: Hiệu năng cao nhất trong dòng Ryzen . Đối... Continue Reading →

Redis Exporter

Release Workstation using 1.43.0 and latest version is 1.43.0 How to install Unzip downloaded fileMove to /usr/local/binAnd create systemd service file [Unit] Description=RedisExporter Documentation=https://github.com/oliver006/redis_exporter [Service] TimeoutStartSec=0 User=redis_exporter ExecStart=/usr/local/bin/redis_exporter \ -redis.addr=127.0.0.1:6379 \ [Install] WantedBy=multi-user.target

MySQL Exporter

Release Workstation using 0.14.0 and latest version also 0.14.0 How to install Unzip downloaded fileMove to /usr/local/binAnd create systemd service file [Unit] Description=Prometheus MySQL Exporter After=network.target User=prometheus Group=prometheus [Service] Type=simple Restart=always ExecStart=/usr/local/bin/mysqld_exporter \ --config.my-cnf /etc/.mysqld_exporter.cnf \ --collect.global_status \ --collect.info_schema.innodb_metrics \ --collect.auto_increment.columns \ --collect.info_schema.processlist \ --collect.binlog_size \ --collect.info_schema.tablestats \ --collect.global_variables \ --collect.info_schema.query_response_time \ --collect.info_schema.userstats \ --collect.info_schema.tables... Continue Reading →

MongoDB Exporter

Release Workstation using 0.31.0 and latest version is 0.33.0 How to install Unzip downloaded fileMove to /usr/local/binAnd create systemd service file [Unit] Description=MongoDbExporter [Service] TimeoutStartSec=0 User=mongodb_exporter ExecStart=/usr/local/bin/mongodb_exporter --mongodb.uri=mongodb://mongodb_exporter:s3cr3tpassw0rd@127.0.0.1:27017 --collect-all --compatible-mode [Install] WantedBy=multi-user.target

Prometheus

Cơ bản mình hiểu em nó như là trại tập trung / database chứa data từ các exporters thu thập về. Sau đó hỗ trợ việc query để hiển thị data lên Grafana. Hiện tại version mới nhất của Prometheus là 2.37.0 . Well. Workstation đang sử dụng 2.36.2, upgrade thôi. Install Download và extract... Continue Reading →

Pages: 1 2

Tái cấu trúc websites

Thử nghiệm việc cấu trúc lại các websites & services xem thử thế nào XCrawler Pet project chính của mình. Hầu hết các services sẽ phục vụ cho em nó. Đầu tiên là hệ thống monitoring & alert Grafana Đảm nhiệm nhiệm vụ monitoring server.PrometheusAlertManager Sử dụng Github cho repository của XCrawler Issues Management Và... Continue Reading →

No need install net-tools anymore, coz it's deprecated

[Series] XCrawler – Truyền kì truyện – VirtualBox

Để chơi project XCrawler này mình cũng đã chơi lớn. 1 con Workstation Dual Xeon E5 2680v4 - 256GB RAM & Load Balancer với 2 line Internet ( 1 tĩnh & 1 động ). Tất nhiên có nhiều cách để setup với server này. Tuy nhiên cách mình chọn là Workstation sẽ install các Primary... Continue Reading →

[Series] XCrawler – Truyền kì truyện – Ubuntu

Well ! Series này thật chất không focus nặng vào XCrawler. Bản chất series sẽ xoay quanh các vấn đề liên quan và ... mở rộng. Version mình dùng hiện tại là Ubuntu 20.04 Ubuntu Bản chất Ubuntu cũng chỉ là OS based trên Linux thôi. Không có gì đặc biệt hết. Được cái phổ... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: