Tái cấu trúc websites

Thử nghiệm việc cấu trúc lại các websites & services xem thử thế nào

XCrawler

Pet project chính của mình. Hầu hết các services sẽ phục vụ cho em nó. Đầu tiên là hệ thống monitoring & alert

Sử dụng Github cho repository của XCrawler

Và làm gì làm bản thân XCrawler cũng có blog riêng chứ. Còn thiếu gì nữa không nhỉ ? Có lẽ cần 1 bạn editor biết technical để phụ viết bài

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: