AX86U – Syslog to Ubuntu

Mục đích chính cần đạt được là đẩy hết System Logs từ AX86U sang server Ubuntu. Vì log trên router sẽ bị hạn chế do storage.

Đầu tiên là … có server đã :3 Mình đã có con Server ở .1.10 rồi.

Sau đó setup syslog trên Ubuntu

Allow port 514 TCP / UDP

module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")

Tạo config file /etc/rsyslog.d

if $fromhost-ip startswith '192.168.1.1' then /var/log/network/router.log
& stop

Update permission

mkdir /var/log/network
chown syslog:adm /var/log/network

Rồi restart service thôi. Ah tiện tay restart Router luôn cũng được :3

systemctl restart rsyslog

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: