Đây chỉ là một cuộc chơi thôi.

Bạn nghĩ bạn nắm chủ cuộc chơi ah. No. Tôi !

Thêm 1 viên thuốc ngủ nữa, ngủ dậy đích thân tôi sẽ xóa sạch trò chơi này !

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: