Câu chuyện Mikrotik

Chả hiểu sao khoảng thời gian 1 năm gần đây mình invest cũng kha khá vào khoảng router / switch các kiểu. Và sau khi thêm 1 line VNPT - Nâng tổng số line WANs trong nhà lên 3 thì chính thức mua Mikrotik 750gr3. Thật ra câu chuyện cũng chẳng có gì nếu mình... Continue Reading →

AMD Ryzen 7 – 7500G vs Intel Xeon E-2286M [for Server]

Đang suy nghĩ dùng em nào làm server. Do 1 vài lý do khách quan con máy Xeon E-2286M lại không có drive Ethernet trên Ubuntu -_- nên cân nhắc biến em nó thành máy chạy Windows. Nghĩa là sẽ dùng cho Nox, vọc Windows, Hyper-V, Docker các thứ ... Tuy nhiên http://cmptek.com/compare/cpu/intel-xeon-e-2286m-vs-amd-ryzen-7-5700g Đặc thù... Continue Reading →

Ubuntu – 20.04 install Redis

curl -fsSL https://packages.redis.io/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/redis-archive-keyring.gpg echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/redis-archive-keyring.gpg] https://packages.redis.io/deb $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/redis.list sudo apt-get update sudo apt-get install redis

Up ↑

%d bloggers like this: