Laravel – PHPStorm & Docker

Docker-compose version: "3.9" # optional since v1.27.0 services: mariadb: image: mariadb environment: MARIADB_ROOT_PASSWORD: root MARIADB_DATABASE: laravel volumes: - ./.docker/mariadb/data:/var/lib/mysql restart: unless-stopped redis: image: redis volumes: - ./.docker/redis/data:/data restart: unless-stopped mongodb: image: mongo volumes: - ./.docker/mongodb/data:/data/db - ./.docker/mongodb/configdb:/data/configdb restart: unless-stopped php: build: context: . dockerfile: ./.docker/php/Dockerfile #image: php:8.1 tty: true volumes: - ./:/var/www/html restart: unless-stopped nginx:... Continue Reading →

Monitoring & Alert với Grafana / Prometheus

Làm 1 bài tổng hợp về các services này và share với mọi Prometheus Đã có 1 bài nói sơ về service này. Tuy nhiên cũng xin nói lại kĩ hơn 1 chút ( sau 1 thời gian sử dụng ) Đây là 1 service giúp giám sát ( monitoring ) và cảnh báo (... Continue Reading →

Pages: 1 2 3

Up ↑

%d bloggers like this: