Monitoring & Alert với Grafana / Prometheus

Qua bài trên cơ bản ta có thể hiểu Prometheus thu thập data từ các nguồn services sau đó xử lý / phân tích v..v. Đồng nghĩa, installed Prometheus xong ở trên thì ta … chả có gì ! Vì đã có nguồn data đâu. Do đó cần install các services để export data từ các services.

Có rất nhiều exporter tương ứng với các services. Ta chỉ nói trong phạm vi 1 vài exporters cơ bản

Sau khi đã installed các exporters ( và make sure it’s running fine 😀 ) thì ta update vào Prometheus /etc/prometheus/prometheus.yml

# my global config
global:
 scrape_interval: 15s # Set the scrape interval to every 15 seconds. Default is every 1 minute.
 evaluation_interval: 15s # Evaluate rules every 15 seconds. The default is every 1 minute.
 # scrape_timeout is set to the global default (10s).

# Alertmanager configuration
alerting:
 alertmanagers:
  - static_configs:
    - targets: ['192.168.1.10:9093']

# Load rules once and periodically evaluate them according to the global 'evaluation_interval'.
rule_files:
 - "/etc/prometheus/rules/*.yml"
 # - "second_rules.yml"

# A scrape configuration containing exactly one endpoint to scrape:
# Here it's Prometheus itself.
scrape_configs:
 # The job name is added as a label `job=<job_name>` to any timeseries scraped from this config.
 - job_name: 'workstation'

  # metrics_path defaults to '/metrics'
  # scheme defaults to 'http'.

  static_configs:
   - targets: ['192.168.1.10:9100'] # node exporter
    labels:
     instance: 'workstation'
   - targets: ['192.168.1.10:9093'] # alert manager
    labels:
     instance: 'workstation'
   - targets: ['192.168.1.10:9104'] # mysql
    labels:
     instance: 'workstation'
   - targets: ['192.168.1.10:9216'] # mongodb
    labels:
     instance: 'workstation'
   - targets: ['192.168.1.10:9121'] # redis
    labels:
     instance: 'workstation'
   - targets: ['192.168.1.10:9150'] # memcached
    labels:
     instance: 'workstation'
   - targets: ['192.168.1.10:1936'] # haproxy
    labels:
     instance: 'workstation'
   - targets: ['192.168.1.10:9256'] # process
    labels:
     instance: 'workstation'

 - job_name: 'x300'
  static_configs:
   - targets: ['192.168.1.11:9100'] # node exporter
    labels:
     instance: 'x300'
   - targets: ['192.168.1.11:9117'] # apache
    labels:
     instance: 'x300'
   - targets: ['192.168.1.11:9104'] # mysql
    labels:
     instance: 'x300'
   - targets: ['192.168.1.11:9121'] # redis
    labels:
     instance: 'x300'

Và sau đó reload lại config

curl -s -XPOST localhost:9090/-/reload

Sau khi đã config xong ta sẽ có. Nếu exporter nào down thì xem lại config của nó. 1 số lý do có thể cân nhắc

 • Firewall của target

Tuy nhiên dù exporter up vẫn có thể báo service mà nó export bị down vì … không connect được. Ví dụ MySQL Exporter không connect được tới MySQL Server.

Về cơ bản đến đây là xong. Đã có thể sử dụng Grafana để render lên. Tuy nhiên còn 1 feature quan trọng của Prometheus – AlertManager

Cũng install như bình thường: Move binary, tạo SystemD, Enable / Start

Sau đó là config các rules cho alert. Có thể tham khảo ở đây. Sau khi mọi thứ được setup hoàn tất ta sẽ có như sau

Từ đây có config để alert tới các Channel mong muốn như Slack / Telegram. Sẽ có 1 bài chi tiết việc này. Vì mình cũng chỉ mới sử dụng cơ bản.

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: