SSH Jump host

Host gatekeeper HostName <wanip> User soulevil Port 422 Host workstation HostName <localip> User soulevil ProxyJump gatekeeper ProxyJump will use gatekeeper as jumper

My own Prometheus

# my global config global: scrape_interval: 15s # Set the scrape interval to every 15 seconds. Default is every 1 minute. evaluation_interval: 15s # Evaluate rules every 15 seconds. The default is every 1 minute. # scrape_timeout is set to the global default (10s). # Alertmanager configuration alerting: alertmanagers: - static_configs: - targets: - alertmanager:9093... Continue Reading →

[Router] 3912s HostClockNotSynchronising

By default NTP is not enabled on Ubuntu admin@Vigor3912:~$ timedtimedatectl status Local time: Wed 2023-03-01 18:45:33 +07 Universal time: Wed 2023-03-01 11:45:33 UTC RTC time: Wed 2023-03-01 11:17:43 Time zone: Asia/Bangkok (+07, +0700) System clock synchronized: no NTP service: n/a RTC in local TZ: no Then we need enable it sudo apt install ntp sudo... Continue Reading →

Ubuntu – Netplan

https://netplan.io/ Netplan relies on a 'renderer' that instructs netplan what output format to use. Current netplan versions support two renderers: systemd-networkd NetworkManager Going forward in Ubuntu, you'll want to continue to use netplan, and get familiar with the network scripts it renders for you, based on your individual renderer needs (eg: desktop using NetworkManager vs.... Continue Reading →

Monitoring & Alert với Grafana / Prometheus

Làm 1 bài tổng hợp về các services này và share với mọi Prometheus Đã có 1 bài nói sơ về service này. Tuy nhiên cũng xin nói lại kĩ hơn 1 chút ( sau 1 thời gian sử dụng ) Đây là 1 service giúp giám sát ( monitoring ) và cảnh báo (... Continue Reading →

Pages: 1 2 3

Ubuntu – 20.04 install Redis

curl -fsSL https://packages.redis.io/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/redis-archive-keyring.gpg echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/redis-archive-keyring.gpg] https://packages.redis.io/deb $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/redis.list sudo apt-get update sudo apt-get install redis

[Home Network] Server & LoadBalancing & Home usage

Loay hoay cả tháng trời với nhiều thứ để build home network kết hợp với server. Ngó nghiên cũng nhiều thứ ... nhưng chắc tạm dừng lại. Mikrotik Phải nói là thiết bị ngon đầu tiên mà mình cảm thấy ... nản nhất !! Quá khó khăn để mua thiết bị như mong muốn. Không... Continue Reading →

Pages: 1 2

Mikrotik – Comparision Matrix

Products Matrix lấy từ Mikrotik Forum https://docs.google.com/spreadsheets/d/12agA6GZXvLKhMx0e9fVhznJ9OOwVVcTlFChqIwuKqaw/edit?usp=sharing Do mình đang phân vân con RB3011UiAS-RM nó hơn thế nào so với con AX86U của mình ( về mặt specs ) NameCompanyIPQ-8064Qualcomm64-bitDual core Krait 1.4 Ghz + Dual core 730 MHzBCM49408Broadcom64-bitQuad core B53 1.8 GhzCPU RAM RB3011UiAS-RM : 1GB AX86U : 1GB (2x 512MB) Nanya NT5CC256M16ER-EK Storage... Continue Reading →

Mikrotik – IP6

Add ip6 package Tắt Peer DNS Select the use peer DNS check box to use your ISP's DNS servers when the PPPoE connection is establised. Peer DNS Không sử dụng DNS của ISP Thêm DHCPv6 Client Thêm IP 6 Address Chính xác thì khúc này mình không hiểu. IP v6 này tại sao lại dùng cho LAN... Continue Reading →

AX86U – Syslog to Ubuntu

Mục đích chính cần đạt được là đẩy hết System Logs từ AX86U sang server Ubuntu. Vì log trên router sẽ bị hạn chế do storage. Đầu tiên là ... có server đã :3 Mình đã có con Server ở .1.10 rồi. Sau đó setup syslog trên Ubuntu Allow port 514 TCP / UDP module(load="imudp")... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: