Ubuntu – 20.04 install Redis

curl -fsSL https://packages.redis.io/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/redis-archive-keyring.gpg echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/redis-archive-keyring.gpg] https://packages.redis.io/deb $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/redis.list sudo apt-get update sudo apt-get install redis

[Home Network] Server & LoadBalancing & Home usage

Loay hoay cả tháng trời với nhiều thứ để build home network kết hợp với server. Ngó nghiên cũng nhiều thứ ... nhưng chắc tạm dừng lại. Mikrotik Phải nói là thiết bị ngon đầu tiên mà mình cảm thấy ... nản nhất !! Quá khó khăn để mua thiết bị như mong muốn. Không... Continue Reading →

Pages: 1 2

Mikrotik – Comparision Matrix

Products Matrix lấy từ Mikrotik Forum https://docs.google.com/spreadsheets/d/12agA6GZXvLKhMx0e9fVhznJ9OOwVVcTlFChqIwuKqaw/edit?usp=sharing Do mình đang phân vân con RB3011UiAS-RM nó hơn thế nào so với con AX86U của mình ( về mặt specs ) NameCompanyIPQ-8064Qualcomm64-bitDual core Krait 1.4 Ghz + Dual core 730 MHzBCM49408Broadcom64-bitQuad core B53 1.8 GhzCPU RAM RB3011UiAS-RM : 1GB AX86U : 1GB (2x 512MB) Nanya NT5CC256M16ER-EK Storage... Continue Reading →

Mikrotik – IP6

Add ip6 package Tắt Peer DNS Select the use peer DNS check box to use your ISP's DNS servers when the PPPoE connection is establised. Peer DNS Không sử dụng DNS của ISP Thêm DHCPv6 Client Thêm IP 6 Address Chính xác thì khúc này mình không hiểu. IP v6 này tại sao lại dùng cho LAN... Continue Reading →

AX86U – Syslog to Ubuntu

Mục đích chính cần đạt được là đẩy hết System Logs từ AX86U sang server Ubuntu. Vì log trên router sẽ bị hạn chế do storage. Đầu tiên là ... có server đã :3 Mình đã có con Server ở .1.10 rồi. Sau đó setup syslog trên Ubuntu Allow port 514 TCP / UDP module(load="imudp")... Continue Reading →

Redis Exporter

Release Workstation using 1.43.0 and latest version is 1.43.0 How to install Unzip downloaded fileMove to /usr/local/binAnd create systemd service file [Unit] Description=RedisExporter Documentation=https://github.com/oliver006/redis_exporter [Service] TimeoutStartSec=0 User=redis_exporter ExecStart=/usr/local/bin/redis_exporter \ -redis.addr=127.0.0.1:6379 \ [Install] WantedBy=multi-user.target

MySQL Exporter

Release Workstation using 0.14.0 and latest version also 0.14.0 How to install Unzip downloaded fileMove to /usr/local/binAnd create systemd service file [Unit] Description=Prometheus MySQL Exporter After=network.target User=prometheus Group=prometheus [Service] Type=simple Restart=always ExecStart=/usr/local/bin/mysqld_exporter \ --config.my-cnf /etc/.mysqld_exporter.cnf \ --collect.global_status \ --collect.info_schema.innodb_metrics \ --collect.auto_increment.columns \ --collect.info_schema.processlist \ --collect.binlog_size \ --collect.info_schema.tablestats \ --collect.global_variables \ --collect.info_schema.query_response_time \ --collect.info_schema.userstats \ --collect.info_schema.tables... Continue Reading →

MongoDB Exporter

Release Workstation using 0.31.0 and latest version is 0.33.0 How to install Unzip downloaded fileMove to /usr/local/binAnd create systemd service file [Unit] Description=MongoDbExporter [Service] TimeoutStartSec=0 User=mongodb_exporter ExecStart=/usr/local/bin/mongodb_exporter --mongodb.uri=mongodb://mongodb_exporter:s3cr3tpassw0rd@127.0.0.1:27017 --collect-all --compatible-mode [Install] WantedBy=multi-user.target

Up ↑

%d bloggers like this: