AX86U – Syslog to Ubuntu

Mục đích chính cần đạt được là đẩy hết System Logs từ AX86U sang server Ubuntu. Vì log trên router sẽ bị hạn chế do storage. Đầu tiên là ... có server đã :3 Mình đã có con Server ở .1.10 rồi. Sau đó setup syslog trên Ubuntu Allow port 514 TCP / UDP module(load="imudp")... Continue Reading →

SoulEvil – Network

Alright bài viết này mình share 1 chút về structure network hiện tại của mình Các thiết bị mình có Draytek 2927 : Em này sẽ đóng ... nhiều vai trò Dial PPPoE tới ISP. Và mình có 2 WANs / ISP cho em này 1 Viettel IP tĩnh 1 Viettel IP động Load Balancer... Continue Reading →

Grafana

Updated with latest version 9.0.4 OSS What's news

Redis Exporter

Release Workstation using 1.43.0 and latest version is 1.43.0 How to install Unzip downloaded fileMove to /usr/local/binAnd create systemd service file [Unit] Description=RedisExporter Documentation=https://github.com/oliver006/redis_exporter [Service] TimeoutStartSec=0 User=redis_exporter ExecStart=/usr/local/bin/redis_exporter \ -redis.addr=127.0.0.1:6379 \ [Install] WantedBy=multi-user.target

MySQL Exporter

Release Workstation using 0.14.0 and latest version also 0.14.0 How to install Unzip downloaded fileMove to /usr/local/binAnd create systemd service file [Unit] Description=Prometheus MySQL Exporter After=network.target User=prometheus Group=prometheus [Service] Type=simple Restart=always ExecStart=/usr/local/bin/mysqld_exporter \ --config.my-cnf /etc/.mysqld_exporter.cnf \ --collect.global_status \ --collect.info_schema.innodb_metrics \ --collect.auto_increment.columns \ --collect.info_schema.processlist \ --collect.binlog_size \ --collect.info_schema.tablestats \ --collect.global_variables \ --collect.info_schema.query_response_time \ --collect.info_schema.userstats \ --collect.info_schema.tables... Continue Reading →

MongoDB Exporter

Release Workstation using 0.31.0 and latest version is 0.33.0 How to install Unzip downloaded fileMove to /usr/local/binAnd create systemd service file [Unit] Description=MongoDbExporter [Service] TimeoutStartSec=0 User=mongodb_exporter ExecStart=/usr/local/bin/mongodb_exporter --mongodb.uri=mongodb://mongodb_exporter:s3cr3tpassw0rd@127.0.0.1:27017 --collect-all --compatible-mode [Install] WantedBy=multi-user.target

Prometheus

Cơ bản mình hiểu em nó như là trại tập trung / database chứa data từ các exporters thu thập về. Sau đó hỗ trợ việc query để hiển thị data lên Grafana. Hiện tại version mới nhất của Prometheus là 2.37.0 . Well. Workstation đang sử dụng 2.36.2, upgrade thôi. Install Download và extract... Continue Reading →

Pages: 1 2

No need install net-tools anymore, coz it's deprecated

[Series] XCrawler – Truyền kì truyện – Ubuntu

Well ! Series này thật chất không focus nặng vào XCrawler. Bản chất series sẽ xoay quanh các vấn đề liên quan và ... mở rộng. Version mình dùng hiện tại là Ubuntu 20.04 Ubuntu Bản chất Ubuntu cũng chỉ là OS based trên Linux thôi. Không có gì đặc biệt hết. Được cái phổ... Continue Reading →

Setup monitoring

Một ngày đẹp trời vọc vạch làm DevOps nên setup con Server Dual Xeon E5 2680v4 với 256GB RAM. Sau đó là hàng loạt con VMs ( VirtualBox ). Do đó phát sinh nhu cầu monitoring đám này. Và thế là ... tốn 10M cho cái project "nho nhỏ" này. https://github.com/jooservices/hosting Vậy mình có những... Continue Reading →

Pages: 1 2

Up ↑

%d bloggers like this: