Lược đồ kí hiệu tên của CPU AMD

Ryzen 7 1700X Ryzen : Tên dòng CPUEpyc: SP3 - ServerThreadripper: Socket TR4Ryzen: Socket AM4 - Phổ thôngFx: Socket AM3Athlon: Socket AM4 7 : Phân loại CPU3: Tương đương hoặc thấp hơn so với i35: Đối đầu trực tiếp i57: Hiệu năng cao. Tương đương i79: Hiệu năng cao nhất trong dòng Ryzen . Đối... Continue Reading →

Debian [Ubuntu/Raspbian] installation script

git clone https://github.com/jooservices/workspace cd workspace chmod +x install.sh Follow script for installation https://github.com/jooservices/workspace Xubuntu 20.04 for lightweight purpose Update & install required packages sudo apt update && sudo apt -y upgrade sudo apt -y install software-properties-common sudo apt -y install curl git unzip perl libnet-ssleay-perl openssl openssh-server libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl apt-show-versions python Web server sudo apt -y... Continue Reading →

Pages: 1 2 3 4

Setup Ubuntu 20.04 Workspace [Archived ]

Update system after installed sudo apt update && sudo apt -y upgrade Install required packages sudo apt -y install software-properties-common sudo apt -y install curl git unzip perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl apt-show-versions python curl openssh-server Redis & Memcache sudo apt -y redis redis-server redis-tools memcached MySQL 8.0 sudo apt -y install mysql-client mysql-sandbox... Continue Reading →

Pages: 1 2 3 4

Western Digital Internal Drives color code

Western Digital’s HDD series currently has six colors: Blue, Green, Red, Purple, Black, and Gold. At first glance, all of these colors could be confusing. That’s why we have created this article to explain you the difference.

How to install qBittorrent on Ubuntu Server

sudo apt install qbittorrent Or use PPA to get latest version sudo add-apt-repository ppa:qbittorrent-team/qbittorrent-stable qBittorrent can use with Desktop UI. On server we don't have it, Web interface instead. In this case we'll use qbittorrent-nox sudo apt install qbittorrent-nox Now you can start qbittorrent-nox by easily via command. But it's not recommended. We'll use as... Continue Reading →

Laravel – Ajax “without” jQuery.ajax for each one

Project XGallery có rất nhiều thứ cần ajax. Tất nhiên chuyển sang Vue thì sẽ ngon hơn nhiều. Nhưng còn hạn chế kiến thức, thôi thì xài Ajax tạm.

Why can’t VirtualBox or VMware run with Hyper-V enabled on Windows 10

VirtualBox and VMware Workstation (and VMware Player) are "level 2 hypervisors." Hyper-V and VMware ESXi are "level 1 hypervisors." The main difference is a level 2 hypervisor is an application running inside an existing OS, while and level 1 hypervisor is the OS itself. This means that when you enable Hyper-V, your Windows 10 "host"... Continue Reading →

Duolingo – Ajax cheating

Đầu tiên gửi 1 Ajax để lấy list các Skills và các thông tin liên quan https://www.duolingo.com/{2017-06-30}/users/{user-id}?fields=adsConfig,bio,blockedUserIds,canUseModerationTools,courses,creationDate,currentCourse,email,emailAnnouncement,emailAssignment,emailAssignmentComplete,emailClassroomJoin,emailClassroomLeave,emailComment,emailEditSuggested,emailFollow,emailPass,emailWeeklyProgressReport,emailSchoolsAnnouncement,emailStreamPost,emailVerified,emailWeeklyReport,enableMicrophone,enableSoundEffects,enableSpeaker,experiments%7Bacquisition_perimeterx_block_web,acquisition_web_save_credentials_3,courses_la_en_v1,learning_web_autoscroll_placement_test,learning_web_local_grading_v2,learning_web_placement_test_skip,midas_web_full_name_required_2,midas_web_student_plan_rerun,retention_add_more_leagues,retention_remove_streak_lingot_bonus,retention_web_juicify_soft_wall,retention_web_shorter_leaderboard,retention_web_shorter_streak_calendars,retention_web_streak_freeze_used,retention_web_streak_panel,retention_web_update_language_settings,stories_en_from_es_pt_3,web_auto_display_checkpoint_popover,web_lesson_coach_duo,web_smart_tips_apply_rules,web_smart_tips_request_rules%7D,facebookId,fromLanguage,globalAmbassadorStatus,googleId,hasPlus,id,inviteURL,joinedClassroomIds,lastStreak%7BisAvailableForRepair,length%7D,learningLanguage,lingots,location,monthlyXp,name,observedClassroomIds,optionalFeatures,persistentNotifications,picture,plusDiscounts,practiceReminderSettings,privacySettings,referralInfo,requiresParentalConsent,roles,streak,streakData%7Blength%7D,timezone,timezoneOffset,totalXp,trackingProperties,unconsumedGiftIds,username,webNotificationIds,weeklyXp,xpGains,xpGoal,zhTw,_achievements&_=1567952650160 Ajax này sẽ trả về nhiều thứ. Tuy nhiên cái quan tâm là currentCourse.skills.id Tiếp tục là ajax lấy session cho skill tương ứng https://www.duolingo.com/2017-06-30/sessions Ajax này dùng POST và có data là {"fromLanguage":"vi","learningLanguage":"en","challengeTypes":["characterIntro","characterMatch","characterSelect","completeReverseTranslation","definition","dialogue","form","freeResponse","gapFill","judge","listen","name","listenComprehension","listenTap","readComprehension","select","selectPronunciation","selectTranscription","speak","tapCloze","tapComplete","tapDescribe","translate"],"levelIndex":1,"levelSessionIndex":1,"skillId":"8b5996f5b0f1f4fb6320f1e6ac9b91b4","type":"LESSON","juicy":true,"smartTipsVersion":2} Có thể thay skillId... Continue Reading →

http://www.diffen.com/difference/GNOME_vs_KDE

Trex – No internet game on Chrome

Well. 1 chút vọc cái game xàm xàm này xem có gì vui Trước tiên là inspect em nó. Cơ bản thì đoán là cũng based trên JS thôi, và khi inspect thì đúng vậy. Đoạn js khá dài nên thôi để cuối bài. Còn khúc này thì nói nhanh sơ 1 chút phân tích.... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: