Synchronous vs Asynchronous

Synchronous vs Asynchronous

DeliveryDetail data

Bài viết tiếp theo phân tích nhanh 1 chút JSON data deliverydetail của now https://jsonblob.com/ec9b97be-58dc-11e9-ae1a-f101be225a83 Okay xem thử data nó có gì total_order : Tổng số đơn hàng đã có ở nhà hàng này. Ta có thể store field này để cho mục đích đánh giá nhà hàng khi cần query.rating : Đánh giá nhà... Continue Reading →

Alrite ... Câu chuyện đơn giản là: Mỗi ngày phải mở App và vuốt vuốt tìm kiếm kết quả theo mong đợi. Đại loại là tìm cafe, trà sữa, hay ăn trưa mà có mã giảm giá tốt nhất và quán cũng tốt ... Now hoàn toàn không support cho việc này ! Vậy làm... Continue Reading →

Source: http://huongdanvachiase.com/game/last-shelter-survival/bang-daily-challenge-event-last-shelter-survival.html Loại COZ Gather Building Research Hero Training KE Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 + CN Thời gian 9:05 B + Sp B B Sp Any O + Z Sp Any Sp Any 9:05 10:05 B B + R + SpTr R + Sp R... Continue Reading →

https://www.codza.com/blog/mysql-server-not-configured-error

Required parameters return [
 'oauth_consumer_key' => $this->getCredential('oauth_consumer_key'),
 'oauth_nonce' => $this->getNonce(),
 'oauth_signature_method' => self::SIGNATURE_METHOD,
 'oauth_timestamp' => time(),
 'oauth_version' => self::VERSION,
 ]; If you have oauth_callback it would be included $parameters = array_merge(['oauth_callback' => $callback], $this->getOauthParameters()); Then now you are ready ParametersString is combined by encode key & value with "=" at middle. Base string is combined... Continue Reading →

How to develop on Windows Subsystem for Linux ( Ubuntu )

Bài viết này sẽ dành cho các bạn developer sử dụng Windows ( khá nhảm nhưng thôi cứ xem là vậy ) và cần sử dụng Linux ( Ubuntu ) như 1 environment. Thật ra mà nói trên cơ bản thì ta vẫn sử dụng Linux như "server", chỉ có 1 vài thứ khác như... Continue Reading →

Fix permissions to allow Plex to access /media/$USER

Check which group you and plex belong to: groups groups plex Now, add plex user to your user group, and allow this group to access /media/$USER: MYGROUP="$USER" sudo usermod -a -G $MYGROUP plex sudo chown $USER:$MYGROUP /media/$USER sudo chmod 750 /media/$USER sudo setfacl -m g:$MYGROUP:rwx /media/$USER sudo service plexmediaserver restart

iOS vs Android [Part 1]

Lâu rồi không xài thiết bị Apple giờ có dịp xài lại iPhone - iPhone 8 plus ( iOS 12.1 ) nên cũng tận dụng để làm comparision với Android, cũng như để tránh mang tiếng là: Anti Apple. Có 3 cách để nhìn và đánh giá iOS Tối ưu hóa tuyệt đối cho tính... Continue Reading →

Update system after installed sudo apt update && sudo apt -y upgrade Install required packages sudo apt -y install python-software-properties sudo apt -y install software-properties-common MySQL sudo apt -y install mysql-server mysql-client mysql-workbench mysql-sandbox mysql-utilities mysql-testsuite sudo mysql_secure_installation sudo mysql ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password'; FLUSH PRIVILEGES; sudo apt -y install apache2... Continue Reading →

Pages: 1 2 3

Up ↑

%d bloggers like this: