Alrite ... Câu chuyện đơn giản là: Mỗi ngày phải mở App và vuốt vuốt tìm kiếm kết quả theo mong đợi. Đại loại là tìm cafe, trà sữa, hay ăn trưa mà có mã giảm giá tốt nhất và quán cũng tốt ... Now hoàn toàn không support cho việc này ! Vậy làm... Continue Reading →

Required parameters return [
 'oauth_consumer_key' => $this->getCredential('oauth_consumer_key'),
 'oauth_nonce' => $this->getNonce(),
 'oauth_signature_method' => self::SIGNATURE_METHOD,
 'oauth_timestamp' => time(),
 'oauth_version' => self::VERSION,
 ]; If you have oauth_callback it would be included $parameters = array_merge(['oauth_callback' => $callback], $this->getOauthParameters()); Then now you are ready ParametersString is combined by encode key & value with "=" at middle. Base string is combined... Continue Reading →

Fix permissions to allow Plex to access /media/$USER

Check which group you and plex belong to: groups groups plex Now, add plex user to your user group, and allow this group to access /media/$USER: MYGROUP="$USER" sudo usermod -a -G $MYGROUP plex sudo chown $USER:$MYGROUP /media/$USER sudo chmod 750 /media/$USER sudo setfacl -m g:$MYGROUP:rwx /media/$USER sudo service plexmediaserver restart

iOS vs Android [Part 1]

Lâu rồi không xài thiết bị Apple giờ có dịp xài lại iPhone - iPhone 8 plus ( iOS 12.1 ) nên cũng tận dụng để làm comparision với Android, cũng như để tránh mang tiếng là: Anti Apple. Có 3 cách để nhìn và đánh giá iOS Tối ưu hóa tuyệt đối cho tính... Continue Reading →

Update system after installed sudo apt update && sudo apt -y upgrade Install required packages sudo apt -y install python-software-properties sudo apt -y install software-properties-common MySQL sudo apt -y install mysql-server mysql-client mysql-workbench mysql-sandbox mysql-utilities mysql-testsuite sudo mysql_secure_installation sudo mysql ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password'; FLUSH PRIVILEGES; sudo apt -y install apache2... Continue Reading →

Pages: 1 2 3

How to use Codeception & Webdriver

Bỏ codeception lâu quá gần như quên sạch. Nên thôi giờ có dịp work on it again nên write down lại để nhớ. https://codeception.com/quickstart https://docs.seleniumhq.org/download/ https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/downloads Composer để install codeception composer require codeception/codeception --dev From now on Codeception (with installed PHPUnit) can be run as php vendor/bin/codecept Init php vendor/bin/codecept bootstrap Edit acceptant file #... Continue Reading →

Up ↑