[Developer life][Young people]

2 tuần qua mình gần như cực kì stressful đến mức khủng hoảng. Thử cố gắng suy nghĩ nhưng không tìm được câu trả lời. Các bạn developer trẻ ngày nay luôn nói rằng mình nhiệt huyết với công việc, luôn muốn được chui rèn để phát triển. Nhưng khi gặp khó khăn, khi nghe... Continue Reading →

Mount Windows NTFS partition due to hibernation

Boot into Windows and power down the system by shutting it down completely. You may then boot back into Ubuntu and the partition will mount in read-write mode automatically when you open it in Nautilus. Note that the "Shut Down" option may not be the one displayed in your start menu by default. You may need... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: