XGalleryCli – Email

Well. Tính năng này được mình phát triển thêm từ nhu cầu thực tế khi sử dụng. Hình dung câu chuyện: Khi mình ở ngoài đường và tìm thấy hình flickr nào đó hay ho và muốn download nguyên cả album, NSID đó thì ... khá mệt. Phải SSH về server để chạy console. Vậy... Continue Reading →

Alrite ... Câu chuyện đơn giản là: Mỗi ngày phải mở App và vuốt vuốt tìm kiếm kết quả theo mong đợi. Đại loại là tìm cafe, trà sữa, hay ăn trưa mà có mã giảm giá tốt nhất và quán cũng tốt ... Now hoàn toàn không support cho việc này ! Vậy làm... Continue Reading →

Improve structureFriendly Album & Gallery input by use URLReduce un-used methodsProcess via EmailAutomate testing! And for sure ... bugs fixing 😀 Also, consider bringing this project to be a primary project for the public.

XGalleryCli 3.0

Still under development ... But allready to use Completely remove Joomla! librariesRefactor withSymfony 4.2Console: No custom shell_execCache: Replaced for StashProcess: Replaced for shell_execDoctrine for databaseGuzzleHttp: Replaced for 3rd manual OAuth & downloadingReady to use with Commandsflickr:authorize : Get access token & secretflickr:contact : Get all contactsflickr:photos : Get all photos of a contact. Custom NSID... Continue Reading →

Required parameters return [
 'oauth_consumer_key' => $this->getCredential('oauth_consumer_key'),
 'oauth_nonce' => $this->getNonce(),
 'oauth_signature_method' => self::SIGNATURE_METHOD,
 'oauth_timestamp' => time(),
 'oauth_version' => self::VERSION,
 ]; If you have oauth_callback it would be included $parameters = array_merge(['oauth_callback' => $callback], $this->getOauthParameters()); Then now you are ready ParametersString is combined by encode key & value with "=" at middle. Base string is combined... Continue Reading →

Up ↑