Note 10+ – March 01 2020

Source: http://huongdanvachiase.com/game/last-shelter-survival/bang-daily-challenge-event-last-shelter-survival.html Loại COZ Gather Building Research Hero Training KE Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 + CN Thời gian 9:05 B + Sp B B Sp Any O + Z Sp Any Sp Any 9:05 10:05 B B + R + SpTr R + Sp R... Continue Reading →

iOS vs Android [Part 1]

Lâu rồi không xài thiết bị Apple giờ có dịp xài lại iPhone - iPhone 8 plus ( iOS 12.1 ) nên cũng tận dụng để làm comparision với Android, cũng như để tránh mang tiếng là: Anti Apple. Có 3 cách để nhìn và đánh giá iOS Tối ưu hóa tuyệt đối cho tính... Continue Reading →

Android tweak – build.prop

1. Locks default launcher app in memory. Only use with light launchers ro.HOME_APP_ADJ=1 2. Improves audio and video recording quality ro.media.enc.jpeg.quality=100 ro.media.dec.jpeg.memcap=8000000 ro.media.enc.hprof.vid.bps=8000000 ro.media.capture.maxres=8m ro.media.panorama.defres=3264x1840 ro.media.panorama.frameres=1280x720 ro.camcorder.videoModes=true ro.media.enc.hprof.vid.fps=65 3. Faster streaming videos media.stagefright.enable-player=true media.stagefright.enable-meta=true media.stagefright.enable-scan=true media.stagefright.enable-http=true media.stagefright.enable-rtsp=true media.stagefright.enable-record=false 4. Video acceleration and HW debugging. debug.composition.type can also be changed to cpu or mdp. debug.sf.hw=1 debug.performance.tuning=1... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: