Setup Ubuntu 20.04 Workspace [Archived ]

Update system after installed sudo apt update && sudo apt -y upgrade Install required packages sudo apt -y install software-properties-common sudo apt -y install curl git unzip perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl apt-show-versions python curl openssh-server Redis & Memcache sudo apt -y redis redis-server redis-tools memcached MySQL 8.0 sudo apt -y install mysql-client mysql-sandbox... Continue Reading →

Pages: 1 2 3 4

How to develop on Windows Subsystem for Linux ( Ubuntu )

Bài viết này sẽ dành cho các bạn developer sử dụng Windows ( khá nhảm nhưng thôi cứ xem là vậy ) và cần sử dụng Linux ( Ubuntu ) như 1 environment. Thật ra mà nói trên cơ bản thì ta vẫn sử dụng Linux như "server", chỉ có 1 vài thứ khác như... Continue Reading →

Update system after installed sudo apt update && sudo apt -y upgrade Install required packages sudo apt -y install python-software-properties sudo apt -y install software-properties-common MySQL sudo apt -y install mysql-server mysql-client mysql-workbench mysql-sandbox mysql-utilities mysql-testsuite sudo mysql_secure_installation sudo mysql ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password'; FLUSH PRIVILEGES; sudo apt -y install apache2... Continue Reading →

Pages: 1 2 3

Up ↑

%d bloggers like this: