Github Actions – Deploying [P2]

Tiếp theo bài về execute UnitTest giờ thì ta deploy lên STAG / UAT Giả sử ta có Workflow như sau Chạy Code Standards checksRồi Rector để upgrade code structure với PHP 8Sau đó chạy UnitTestCuối cùng sẽ deploy lên STAGSau khi merge PR về develop sẽ deploy lên UAT 1 chút nhắc lại câu... Continue Reading →

Setup Github Actions and Test flows [P1]

Trước mắt tìm hiểu xem Github Actions & Github Workflows là gì đã Hiểu đơn giản em nó là 1 platform trên nền tảng Github cho phép chúng ta triển khai CI / CD với các actions thường làm như : Create PR / Merge etc ...Chi tiết thêm về Github Actions Tuy nhiên cần... Continue Reading →

XGallery và câu chuyện UT & Coverage

Nghiêm túc mà nói thì viết UT mình cũng chỉ mới thật sự bắt tay vào làm thời gian gần đây. Of course trước đây từ thời JomSocial đã bị "ép" làm. Nhưng không quá hào hứng. Thấy mệt & lười vl.

Up ↑

%d bloggers like this: