[Router] 3912s HostClockNotSynchronising

By default NTP is not enabled on Ubuntu admin@Vigor3912:~$ timedtimedatectl status Local time: Wed 2023-03-01 18:45:33 +07 Universal time: Wed 2023-03-01 11:45:33 UTC RTC time: Wed 2023-03-01 11:17:43 Time zone: Asia/Bangkok (+07, +0700) System clock synchronized: no NTP service: n/a RTC in local TZ: no Then we need enable it sudo apt install ntp sudo... Continue Reading →

SoulEvil – Network

Alright bài viết này mình share 1 chút về structure network hiện tại của mình Các thiết bị mình có Draytek 2927 : Em này sẽ đóng ... nhiều vai trò Dial PPPoE tới ISP. Và mình có 2 WANs / ISP cho em này 1 Viettel IP tĩnh 1 Viettel IP động Load Balancer... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: