Monitoring & Alert với Grafana / Prometheus

Làm 1 bài tổng hợp về các services này và share với mọi Prometheus Đã có 1 bài nói sơ về service này. Tuy nhiên cũng xin nói lại kĩ hơn 1 chút ( sau 1 thời gian sử dụng ) Đây là 1 service giúp giám sát ( monitoring ) và cảnh báo (... Continue Reading →

Pages: 1 2 3

Redis Exporter

Release Workstation using 1.43.0 and latest version is 1.43.0 How to install Unzip downloaded fileMove to /usr/local/binAnd create systemd service file [Unit] Description=RedisExporter Documentation=https://github.com/oliver006/redis_exporter [Service] TimeoutStartSec=0 User=redis_exporter ExecStart=/usr/local/bin/redis_exporter \ -redis.addr=127.0.0.1:6379 \ [Install] WantedBy=multi-user.target

MySQL Exporter

Release Workstation using 0.14.0 and latest version also 0.14.0 How to install Unzip downloaded fileMove to /usr/local/binAnd create systemd service file [Unit] Description=Prometheus MySQL Exporter After=network.target User=prometheus Group=prometheus [Service] Type=simple Restart=always ExecStart=/usr/local/bin/mysqld_exporter \ --config.my-cnf /etc/.mysqld_exporter.cnf \ --collect.global_status \ --collect.info_schema.innodb_metrics \ --collect.auto_increment.columns \ --collect.info_schema.processlist \ --collect.binlog_size \ --collect.info_schema.tablestats \ --collect.global_variables \ --collect.info_schema.query_response_time \ --collect.info_schema.userstats \ --collect.info_schema.tables... Continue Reading →

MongoDB Exporter

Release Workstation using 0.31.0 and latest version is 0.33.0 How to install Unzip downloaded fileMove to /usr/local/binAnd create systemd service file [Unit] Description=MongoDbExporter [Service] TimeoutStartSec=0 User=mongodb_exporter ExecStart=/usr/local/bin/mongodb_exporter --mongodb.uri=mongodb://mongodb_exporter:s3cr3tpassw0rd@127.0.0.1:27017 --collect-all --compatible-mode [Install] WantedBy=multi-user.target

Up ↑

%d bloggers like this: